4,5 miljoner till Jönköping University från Vetenskapsrådet

Professor Helene Ahl har tillsammans med professor Lucia Naldi och dr. Magdalena Markowska erhållit 4,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för ett treårigt forskningsprojekt om ”mammaprenörer”.

Projektet är ett forskningssamarbete mellan HLK och JIBS. Ahl är forskningsledare vid Encell, Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation, och leder projektet. Naldi och Markowska är båda verksamma vid CeFEO, Centre for Family Enterprise and Ownership vid Jönköping International Business School.

Varför ska man då studera detta? Så här motiverar forskarna projektet:

Antalet kvinnor som startar företag efter att de fött barn ökar, både i Sverige och internationellt. Den internationella forskningen säger att det beror på att det krävs två inkomster för att försörja en familj i kombination med brist på barnomsorg och betald föräldraledighet (att kvinnan stannar hemma och tar hand om barnen är underförstått).

Även i Sverige krävs i regel två inkomster, men hos oss finns både välutbyggd barnomsorg och föräldraledighet. Dessutom bygger föräldraledigheten på att man har inkomst av tjänst. En ”mammaprenör” tar därför stora risker. Hon har ingen garanterad inkomst, och det kan vara svårt att alls ta föräldraledigt från firman.

Det är därför anmärkningsvärt att antalet ökar i Sverige. Beror det på goda affärsmöjligheter, eller beror det på förändrade arbetsmarknadsvillkor såsom privatisering av offentlig sektor eller trenden att köpa tjänster hellre än att anställa?

Vilka sorters företag startar de och hur är framtidsutsikterna? Erbjuder företagen hållbara karriärer för sina ägare och fler jobb för samhället, eller är det så att lågbetalda jobb ersätts med små levebrödsföretag?

Detta ska vi ta reda på genom att kombinera en longitudinell registerdatastudie med en longitudinell fallstudie. Den första studien kommer att kartlägga fenomenet i termer av antal, typer och storlek av företag och deras resultat, samt företagarnas demografiska data. Den andra studien ger en djupare förståelse för fenomenets uppkomst och konsekvenser.

Projektet bidrar med empiriska data från Sverige till forskningslitteraturen om “mammaprenörer”. Den svenska kontexten är unik i ett internationellt perspektiv och studien kan därför både kontextualisera och nyansera befintlig kunskap.

2015-11-12