2,8 mkr till nytt projekt om etnicitet och särskilt stöd i förskola

Forskningsprojektet "Etnicitet och särskilt stöd i svensk förskolekontext" har erhållit 2,8 mkr från Forte. Huvudsökande är docent Lena Almqvist och medsökande professor Mats Granlund samt doktorand Madeleine Sjöman.

Det nya projektet är ett led i en långsiktig satsning på kunskap om barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Barn med annan etnisk bakgrund än svensk, är en utsatt grupp då de är överrepresenterade bland barn med beteendeproblem i förskolan. Samtidigt får barn med annan etnicitet mer sällan särskilt stöd. I den svenska läroplanen betonas att verksamheten ska anpassas till alla barn, men riktlinjer saknas för hur det särskilda stödet ska organiseras och vilka barn som ska få stöd.

Det nya forskningsprojektet bygger på ett annat longitudinellt projekt om små barns psykiska hälsa: Tidig upptäckt - tidig insats. Syftet är att använda redan insamlade data för att studera samband över tid mellan beteendeproblem, engagemang, personalens lyhördhet och särskilt stöd för barn med annan etnicitet i förskolan.

ur projektansökan till Forte

För mer information, kontakta docent Lena Almqvist, Mälardalens högskola, eller professor Mats Granlund, JU.

2016-12-08