Docentföreläsning med fokus på barn som anhöriga

Den 19 maj höll Susanne Knutsson sin docentföreläsning med titeln ”Barn som närstående – bemötandets och förståelsens betydelse för hälsa och välbefinnande”.

Susanne Knutsson

De viktigaste resultaten i Susannes forskning berör barn som anhöriga och det var också detta docentföreläsningen handlade om. I sin forskning har Susanne kommit fram till att det är viktigt att barn som anhöriga får vara delaktiga i sin svårt sjuka eller skadade förälders vård. Sjukvårdspersonal måste så snabbt som möjligt identifiera barn som anhöriga så att de från början blir involverade i sin förälders situation. Får de inte vara delaktiga, genom att besöka sin förälder eller genom att få information kan det leda till ett lidande för barnet.

Susannes forskning om bemötande och information till barn som anhöriga har genererat till vidare forskning inom området. Den berör även hur betydelsefullt det är att sjukvårdspersonal har ett vårdande bemötande när de träffar patienter, anhöriga och sjuksköterskestudenter för att de ska kunna ta in information och få en förståelse för vad som händer. Genom att agera på det sättet ger man patienten en god vård och främjar samtidigt studentens lärande.

Inom forskningsmiljön CHILD kommer Susanne att fortsätta att studera barn som anhöriga. Just nu pågår en studie på intensivvårdsavdelningen i Jönköping och i Eksjö och på Onkologen i Jönköping där Susanne och hennes kollegor tittar på hur personalen identifierar, bemöter och ger råd och stöd till barn som anhöriga.

Susanne har också påbörjat studier rörande Peer-learning. Peer-learning innebär ett kunskapsutbyte mellan studenter där tyngdpunkten ligger på kommunikation. I Jönköping har Susanne och hennes kollegor också lagt ett extra fokus på själva handledningens utförande och på omvårdnaden som inbegriper: vårdandet (kärnan i varför vi vårdar), mötet, sjuksköterskans kärnkompetenser, lärandemiljön samt ett extra fokus på reflektion.

Annan forskning som pågår är två studier i samarbete med University of North Carolina, Chapel Hill, USA. I den ena studien är fokus att öka studenters vårdande bemötande och kommunikativa förmåga. I den andra studien ligger fokus på sjuksköterskans kärnkompetenser och dess synlighet i bedömningsinstrument under verksamhetsförlagd utbildning.

2017-06-22