Att använda klassifikationer i praktiken för att förbättra hälsa och välfärd – från lokal till global nivå

Hur kan klassifikationer användas i strukturerad digital dokumentation inom vård och omsorg för att informationen ska kunna återanvändas och jämföras på olika nivåer? Det pratar Ann-Helene Almborg om i sin docentföreläsning den 11 oktober.

Frågeställningen ovan har varit en röd tråd under både Ann-Helene Almborgs akademiska och professionella arbete. Som medarbetare vid Socialstyrelsen har hon under många år drivit utvecklingsarbeten i samverkan med verksamheter på nationell, regional och lokal nivå, nationell, regional och lokal nivå, men även internationellt. Målet har varit att tillsammans öka kvaliteten i verksamheterna genom att ”mena och mäta” samma sak.

Ett starkt fokus har legat mot det behovsorienterade arbetssättet, det vill säga att beskriva den enskildes funktionstillstånd, sätta individuella mål, beskriva individens behov och följa resultat.

- Utgångspunkt i arbetet har varit användning av Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (internationellt förkortat ICF), berättar Ann-Helene Almborg. Det övergripande målet med denna klassifikation är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa.

- Jag har också drivit ett mångårigt projekt där Socialstyrelsen tillsammans med ett stort antal verksamhetsföreträdare har utvecklat Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI). KSI och Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), den senare för hälso- och sjukvården, kan båda användas för att beskriva planerade och utförda åtgärder och insatser. Båda klassifikationerna kompletterar ICF, fortsätter Ann-Helene Almborg.

Genom att använda hälsorelaterade klassifikationer direkt i journaler och akter inom vård och omsorg möjliggörs effektiv och entydiga jämförelser av grupper på lokal, regional nationell och global nivå. ICF och ICD (som är en internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem) är Världshälsoorganisationens två referensklassifikationer.

- Jag är med i Världshälsoorganisationens utvecklingsarbete av en tredje referensklassifikation, Internationell Classification of Health Interventions (ICHI). ICHI kommer att komplettera ICF och ICD. Tillsammans ger de en grund för att förbättra hälsa och välfärd både lokalt, nationellt och globalt.

Välkommen att lyssna till mer om detta område vid Ann-Helene Almborgs docentföreläsning ”Using classifications in practice to improve health and welfare - from local to global level” i Forum Humanum, Hälsohögskolan, torsdagen den 11 oktober 2018 kl. 14.00-15.00.

2018-10-08