Stora skillnader finns i små skillnader
- Att synliggöra matematiska idéer i undervisningen om tal i åldrarna 5-8 år

Anna-Lena Ekdahl vill med sin forskning bidra med fördjupad kunskap om vad som kan utmärka undervisning där relationer mellan tals delar och helhet ses som grunden för att lära sig addition och subtraktion hos barn i åldrarna 5-8 år. Anna-Lena har disputerat vid Högskolan för lärande och kommunikation på Jönköping University med avhandlingen Teaching for the Learning of Additive part-whole relations: The Power of Variation and Connections.

Anna-Lena Ekdahl har disputerat med avhandlingen Teaching for the Learning of Additive part-whole relations: The Power of Variation and Connections.

Forskningen visar att lärarens val av aktiviteter, material och exempel är viktiga om man vill möjliggöra för barn och elever att lära sig om relationer mellan tals delar och helhet. Även ordning i vilken exempel erbjuds i undervisningen verkar vara viktigt för barns och elevers möjlighet att lära sig. Genom att använda principer från variationsteorin (Marton, 2015) som säger att urskilja skillnader är avgörande för att lära sig något specifikt, indikerar resultatet att variation som erbjuds i undervisningen möjliggör olika slags lärande hos barnen och eleverna.

– Framförallt visar resultaten hur viktigt det är med connections, det vill säga hur läraren med sina pedagogiska handlingar (muntligt och med gester) pekar ut relationer och samband mellan tal och representationer. Om och hur läraren uppmärksammar relationer, matematiska idéer och principer, förefaller vara väsentligt för vad barnen/eleverna erbjuds att lära, säger Anna-Lena Ekdahl.

Genom att analysera undervisning på lågstadiet och i förskolan har det varit möjligt att identifiera skillnader i hur ett begränsat antal aktiviteter om tal hanteras i undervisningen av lärare. Dessa ibland subtila skillnader som identifierats erbjuder olika lärandemöjligheter.

– Analyser av lärares olika sätt att undervisa om samma sak och skillnader däremellan kan användas för vidare diskussion om hur matematiska idéer och principer kan synliggöras för barn och elever i denna åldersgrupp. Vidare kan de goda undervisningsexemplen, där lärarens pedagogiska handlingar pekar ut relationer och samband användas som underlag för reflektioner kring vilka frågor läraren ställer till barnen/eleverna, vad deras uppmärksamhet riktas mot med hjälp av lärares verbala och icke-verbala handlingar, vad som kopplas ihop med vad i undervisning, säger Anna-Lena Ekdahl.

Här finns hela avhandlingen att läsa:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1372663/FULLTEXT01.pdf

För mer information, kontakta Anna-Lena Ekdahl,
Telefon 036-10 14 90
Mejl Anna-Lena.Ekdahl@ju.se

2019-12-19