Ny avhandling: Är Östafrika redo för monetär union?

Beslut om en gemensam valuta inom Östafrikanska Gemenskapen presenterades redan 2014, men är Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Sydsudan, som utgör organisationen, redo för en montetär union? Detta vill en ny avhandling i samverkan med Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, finna svar på.

I sin avhandling ”The Prospects of the East African Monetary Union: An empirical analysis”, som genomförts i samarbete med SIDA och JIBS vill Yvonne Umulisa, University of Rwanda, belysa införandet av den monetära union inom Östafrikanska Gemenskapen (EAC) som är planerad att implementeras 2024.

- Syftet med mitt arbete har varit att utvärdera om de fem länderna inom EAC är redo för att införa en gemensam valuta. Ämnet är högaktuellt i min hemregion och jag ville genom min avhandling söka svar på de ekonomiska frågeställningar som nu diskuteras mellan de berörda länderna, säger Yvonne Umulisa.

I sitt arbete har hon använt sig av empirisk analys och teorier som beskriver kriterier och förutsättningar för att bedöma om en monetär union, med syftet att öka ekonomisk stabilitet, kommer att lyckas eller inte. Till exempel ställs kostnader och fördelar mot varandra och utifrån teoretiska modeller applicerade på relevant data har slutsatser kunnat dras.

- De slutsatser jag har kommit fram till i min avhandling, visar att de steg som tagits för en ekonomisk integration mellan EAC- länderna, har fört dem fram mot ett läge där en gemensam valuta nu kan vara berättigad. Vi kan se att vinsten av ett samarbete blir större än kostnaden för genomförandet, berättar Yvonne Umulisa.

Hon poängterar vidare att avhandlingen inte bara är intressant för beslutsfattare inom EAC. Utan menar att slutsatserna i den skulle kunna användas generellt när det diskuteras fördelar och nackdelar med den här typen av ekonomiskt samarbete. I synnerhet vill hon belysa de steg som behöver tas för att förbereda parterna för en genomförbar och hållbar samverkan. Särskilt i en tid där ekonomiska samarbeten, såsom monetära unioner, ofta ifrågasätts och mindre framgångsrika exempel gärna lyfts fram.

Yvonne Umulisa har tidigare bland annat arbetat inom det rwandiska finans-och utvecklingsdepartementet. Hon kom i kontakt med Jönköping International Business School i samband med ett stipendium inom ramen för ett samverkansprojekt mellan svenska SIDA och University of Rwanda. Efter avlagd doktorsexamen undervisar hon på University of Rwanda, men har ambitioner att fortsätta forska inom sitt område.

- Jag vill fortsätta mitt arbete för att få fördjupad kunskap om vad som händer vid ekonomisk integration och veta mer om vilka faktorer som behöver lyftas fram. Inte bara för mitt lands bästa, utan för hela regionens välgång, avslutar Yvonne Umulisa.

Yvonne Umulisa försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling ”The prospects for the East African Monetary Union – An empirical analysis” via digital länk från University of Rwanda, den 29 april 2020.

Yvonne Umulisa

2020-05-11