HLK-student fick pris för Årets examensarbete

Malin Holmbom, som har studerat Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University, har vunnit utmärkelsen Årets examensarbete i NATDID:s tävling.

Malin Holmbom

Malin Holmbom

- Det är en väldigt fin belöning för allt arbete och tid jag la ner, men även en bekräftelse på att sättet jag genomförde och skrev fram studien på höll en sådan nivå. Det är lätt att tvivla på sig själv under processens gång, säger hon.

NATDID (Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik) har som uppgift att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik. I början av september fick Malin den glada nyheten att hennes examensarbete ”Kraft och rörelse - en interventionsstudie om hur variationsmönster kan användas för att utveckla elevers förståelse för Newtons tredje lag” vann utmärkelsen Årets examensarbete.

Malin skrev inom ämnet fysik och syftet med studien var att testa hur undervisning kan se ut för att få elever att utveckla sin förståelse för Newton tredje lag. Detta gjorde hon genom ett undervisningsexperiment inspirerat av en så kallad Learning Study, vilken har sin grund i det variationsteoretiska perspektivet. Då utgår man från vad eleverna ska lära (lärandeobjektet) och att lärande handlar om en förändrad uppfattning av ett visst fenomen. För att lärande ska ske måste eleverna urskilja det som kallas kritiska aspekter. Dessa identifierades i tidigare forskning och med hjälp av förtest med eleverna i studien.

- Min studie bestod av tre lektionstillfällen där undervisningen utvärderades löpande genom en kort skriftlig uppgift, samt ett eftertest att jämföra med förtestet. Genom att analysera för- och eftertest, och de skriftliga uppgifterna, kunde jag bekräfta vilka kritiska aspekter som fanns i "min" elevgrupp och om det skedde någon förändring i deras förståelse av lärandeobjektet, berättar Malin Holmbom.

Lärorikt och inspirerande

Malin tyckte att det var särskilt inspirerande att läsa elevernas tankar om ämnesinnehållet och hon fick många gånger idéer om hur hon skulle velat fördjupa och gå vidare.

- Jag lärde mig massor om ämnesinnehållet och arbetsgången, och fick testa på vad forskning kan innebära. Eftersom min studie handlade om att testa undervisning tror jag att jag kommer få mycket nytta av den i framtiden, även om det såklart inte går att göra ett så grundligt arbete inför varje nytt arbetsområde. Men tankesättet kan jag ta med mig, säger Malin.

Förutom ett kvitto på att hennes slit med att examensarbetet var välgjort får hon i och med utnämningen också möjlighet att presentera sitt arbete vid en digital konferens i november som anordnas av institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborg Universitet och Svensk förening för forskning i naturvetenskapernas didaktik.

Läs Malins examensarbete här.

Det här är ett examensarbete med tydlig koppling till klassrumspraktiken inom fysik i årskurs 6. Arbetet är en väl genomarbetad interventionsstudie genomförd i tre klasser under tre lektioner med för- och eftertester. Malin urskiljer kritiska aspekter i elevers lärande om Newtons tredje lag i vardagssituationer. Dessa används som utgångspunkt för undervisningen utifrån variationsteori. Malin visar att eleverna i årskurs 6 i viss utsträckning är mottagliga för introduktion av Newtons tredje lag.

NATDID (Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik) har som uppgift att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik.
Detta gör de bland annat genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning till
dem som är verksamma i skolan. Målet med detta är att lärare ska kunna omsätta ämnesdidaktisk forskning i praktiken och därigenom låta skolan vila på en
vetenskaplig grund.
Läs mer om NATDID här.

2020-09-17