JU del av ny nationell forskarskola inom hälsoinnovation

En ny forskarskola inom hälsoinnovation beviljas drygt 25 miljoner kronor från KK-stiftelsen, samtidigt investerar de medverkande lärosätena och samverkansparterna cirka 80 miljoner kronor. Forskarskolan koordineras av Högskolan i Halmstad och är ett samarbete mellan sju svenska lärosäten, däribland Jönköping University (JU), näringslivet, regioner och kommuner.

Telefon och stetoskop med hälsorelaterade ikoner som ska symbolisera innovation

Foto: IStock

Forskarskolan kommer att spela en central roll för att etablera ett innovationsekosystem som sammanför många partner och konkretiserar idéer i form av doktorandprojekt. Forskarskolan blir en samverkande helhet där samtliga deltagande organisationer kommer att kunna dra nytta av den erfarenhet, kompetens och expertis som varje partner tillför. Den kommer också att leda till att parterna tillsammans kan utveckla innovation och ny kunskap kring samhällsutmaningar som bör hanteras i samverkan mellan flera aktörer.

– Forskarskolan kommer att ta sig an intressanta, svåra och multidisciplinära frågeställningar av stort samhällsintresse som innebär en potentiellt stor nytta för den allmänna hälsovården. Här finns en bred samverkan med såväl näringsliv som offentlig sektor vilket bäddar för ett bra resultat, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

Forskarskolan är ett samverkansprojekt mellan Jönköping University, Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst samt näringsliv, regioner och kommuner runt om i Sverige. Forskarskolan planeras att starta i mars år 2022 och doktoranderna kommer att antas under hösten samma år, med en andra antagningsomgång planerad till år 2024.

– Genom doktorandprojekten kommer forskarskolan att bidra med nya innovationer, kunskap och färdigheter kopplat till digital innovation inom hälso- och sjukvården. Dessutom kommer svenska företag och offentliga organisationer få tillgång till personer med spetskompetens som kan arbeta med innovationsprocessen utifrån exempelvis behovsorientering, teknisk design och utveckling, implementering och utvärdering utifrån olika perspektiv, säger Petra Svedberg, professor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad och forskningsledare för forskarskolan.

Arbetet med att utveckla nätverket mellan lärosätena och övriga partners samt att ta fram ansökan om finansiering för forskarskolan har skett under två år under ledning av Högskolan i Halmstad. Jönköping Universitys medverkan har hittills letts av professor Nerrolyn Ramstrand.

– Det är en jättefördel för Hälsohögskolan och JU att vara med i ett sånt här projekt där man har täta kopplingar och samarbeten mellan industri och forskning. Det kommer leda till att den forskning och innovationer som tas fram kommer kunna omsättas snabbare i praktiken, säger Nerrolyn Ramstrand.

Vill du veta mer? Kontakta gärna

2021-12-21