Stadsplanering för en åldrande befolkning i ett varmare klimat

Forskningsprojektet HEAT, som handlar om hur man stadsplanerar för en åldrande befolkning i ett varmare klimat, har beviljats åtta miljoner kronor i forskningsanslag från FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I projektet ingår forskare från Jönköping University samt från universiteten i Göteborg, Lund och Umeå.

Äldre dam med rollator sitter på en bänk i solig miljö

Photo by Oxana Melis on Unsplash

Det tvärvetenskapliga projektet HEAT har som syfte att undersöka olika aspekter av hur värmeböljor och varmt väder, idag och i framtiden, påverkar äldre personer i Sverige. Det kommer även att studera hur välplanerade stadsmiljöer kan minska värmerelaterade hälsoeffekter och öka välbefinnandet hos den åldrande befolkningen.

De klimatförändringar vi står inför kommer att innebära mer frekventa och mer intensiva värmeböljor och därför är det viktigt att i utformningen av framtida stadsmiljöer beakta hur man skyddar medborgare från skadlig värme.

Äldre personer påverkas extra mycket av värme, på grund av bland annat hälsoförhållanden eller social miljö. De äldres behov måste därför tas särskild hänsyn till när städer anpassas till de klimatförändringar som sker idag och de ytterligare förändringar som förväntas komma i framtiden.

”Forskningsområdet har hög relevans”

Från Jönköping University deltar Susanne Gustafsson, docent i arbetsterapi på Hälsohögskolan. Hon kommer att utforska äldre personers beteende i samband med, och attityder till, varmt väder och värmeböljor avseende aktiviteter i stadsmiljön. Målet är bland annat att identifiera platser utomhus i närmiljön som behöver förbättras med hänsyn till äldre personers aktiviteter under varmt väder och värmeböljor.

- Forskningsområdet har hög relevans med tanke på de globala klimatförändringarna och ett alltmer extremt väder. Äldre personer är extra känsliga för värmestress och det är viktigt ur ett hälso- och välbefinnandeperspektiv att de ska kunna fortsätta vara aktiva utomhus i sin stad. Vi behöver därför undersöka hur vi bäst kan klimatanpassa våra städer utifrån äldre personers perspektiv och utforma utomhusmiljöer, vilka kan skydda mot ökade temperaturer och samtidigt vara attraktiva att vistas i, säger Susanne Gustafsson.

Projektet som helhet kommer att arbeta i nära samarbete med både praktiker och civilsamhället och kommer bland annat att använda sig av fältstudier, workshops och fokusgrupper. Experter från ett antal olika forskningsområden, såsom stadsklimatologi, epidemiologi, arkitektur, psykologi och aktivitetsvetenskap, kommer att studera hur man utformar klimatanpassade och attraktiva utomhusmiljöer som hjälper de boende, med särskilt fokus på äldre, samt hur man hanterar den ökande och potentiellt skadliga värmen i de städer de bor och lever i.

Kontakt

2021-12-21