Ny avhandling om elevers förmåga att att värdera och tolka historiska källor

Fredagen 4 mars disputerade Anders Nersäter, till vardags gymnasielärare i samhällskunskap och historia, på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

En föreläsningssal med människor som lyssnar på disputationen

Anders Nersäter disputerade 4 mars.

Avhandlingen, med titeln ”Learning history in an enquiry and source-based practice: What do students need to learn in relation to second-order concepts to be able to handle historical sources?” har använt sig av så kallade interventionsstudier för att undersöka vad elever behöver lära sig för att kunna och värdera och tolka historiska källor och konstruera redogörelser. Med utgångspunkt från vad det visat sig att eleverna behöver lära sig ger Anders Nersäter även förslag på hur undervisningen kan organiseras för att utveckla deras förmågor i dessa avseenden.

- Att elever behärskar denna typ av kompetenser är viktigt för deras möjligheter att kunna orientera sig som medborgare och för att de ska kunna förhålla sig till budskap från olika avsändare i det omgivande samhället, säger Anders Nersäter.

Avhandlingen visar på flera viktiga dimensioner i relation till såväl källhantering som elevers förmåga att föra orsaksresonemang. Bland dessa kan, enligt Anders Nersäter, nämnas att resultaten visar att undervisningen behöver synliggöra vikten av att inte förhålla sig till historiska källor som neutral information. Källor måste värderas, tolkas och kontextualiseras i relation till de frågeställningar där de ska användas.

Anders Nersäter

- Vidare är det avgörande att undervisningen förmår belysa behovet av temporala och kontextuella perspektivskiften vid tolkning av källor samt att den illustrerar att källkritiska kriterier inte kan användas mekaniskt för att avgöra källors styrkor och svagheter. Avhandlingens forskningsintresse är praktiknära och inriktat på en skolkontext där jag menar att resultaten kan vara av stort värde för såväl verksamma som blivande lärare, säger Anders Nersäter.

- Jag kommer att fortsätta arbeta som lektor på Per Brahegymnasiet och utöver det hoppas jag kunna förena min undervisning med forskning som utgår från en klassrumskontext, avslutar han.

Huvudhandledare för avhandlingen var Ulla Runesson Kempe, senior professor i pedagogik på Högskolan för lärande och kommunikation. Opponent på disputationen var Johan Samuelsson, docent vid Karlstad Universitet.

Ladda ner avhandlingen på DiVA

Kontakt

2022-03-11