Samtalsmetod ökar välbefinnande hos äldre enligt ny avhandling

Allt fler äldre lever med långvariga hälsoproblem. Många känner sig ensamma och lämnas utan stöd att hantera sin situation. Cecilia Åberg, doktorand på Hälsohögskolan, Jönköping University, och adjunkt i omvårdnad på Högskolan i Skövde, har i sin forskning undersökt samtalsmetoden Reflekterande KRAFT-Givande Samtal, som har visat sig främja ett hälsosamt åldrande.

Cecilia Åberg

Det ökande antalet äldre som lever med långvariga hälsoproblem, och samhällets ökade digitalisering, ställer nya krav på dagens och framtidens vård och omsorg. Tidigare forskning visar att många äldre personer känner sig ensamma, övergivna och lämnas utan stöd i att hantera sin livssituation och sitt mående.

Cecilia Åberg, doktorand i hälsa och vårdvetenskap på Hälsohögskolan och adjunkt i omvårdnad på Högskolan i Skövde, har i sin forskning studerat en intervention, Reflekterande KRAFT-Givande Samtal, som också innehåller en digital applikation.

Samtalsmetoden Reflekterande KRAFT-Givande Samtal är utvecklad utifrån ett livsvärldsperspektiv, grundat i vårdvetenskap. I projektet har äldre personer fått regelbundna samtal i hemmet med legitimerad vårdpersonal som är utbildad i samtalsmetoden. Samtalen syftar till att ge de äldre personerna stöd i att klara av sin livssituation och styra livet mot det som ger glädje och mening.

En skjuts framåt i rätt riktning

Resultatet visar att Reflekterande KRAFT-Givande Samtal har signifikant positiva effekter i form av en upplevd minskad inverkan av hälsoproblem i dagligt liv. De äldre personerna kände ett ökat välbefinnande efter varje enskilt samtal, men också efter interventionen som helhet. Samtalen beskrivs som ett startskott som ger en "skjuts" framåt i rätt riktning mot det som ger glädje och mening i livet.

Den digitala appen egenKRAFT ska stödja de äldres motivation och reflektion. Men de äldres vilja att använda appen, hälsoproblemens inverkan samt vårdpersonalens förmåga att ge stöd vid användandet visade sig utgöra hinder.

Ger det stöd äldre efterfrågar

Cecilia Åbergs forskning visar att Reflekterande KRAFT-Givande Samtal är en möjlighet, att utifrån ett personcentrerat arbetssätt, ge det stöd som äldre personer efterfrågar och behöver i sin livssituation. Samtalen främjar också ett hälsosamt åldrande.

– Förhoppningen är att min forskning ska bidra till att öka kunskapen om betydelsen av samtal på livsvärldsteoretisk grund för äldre personers hälsa och välbefinnande. Jag hoppas också att avhandlingen kan bidra med kunskaper vid implementering av välfärdsteknik och förutsättningarna för äldres delaktighet i det digitaliserade samhället.

För Cecilia Åberg väntar nu uppdrag som programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde, ett stort program med 500 registrerade studenter.

– Det är ett ärofyllt och viktigt uppdrag att förbereda framtidens sjuksköterskor att leda, samverka och utveckla hälso- och sjukvården.

Cecilia Åberg disputerade på Högskolan i Skövde fredagen 29 april med sin avhandling ”Att sträva efter mening i en krympande värld - Äldre personers erfarenheter av Reflekterande KRAFT-givande samtal inklusive ett digitalt verktyg.”

Opponent var Eva Brink, professor vid Högskolan Väst.

Läs avhandlingen

2022-05-02