Ny avhandling studerar hur ny teknik kan stödja patienter inom psykiatrin

Inom psykiatrin görs det ofta satsningar för att förbättra vården men man vet i liten eller ingen utsträckning om de har effekt. Avsaknaden av både bra utfallsmått - för att se i vilken utsträckning patienter blir bättre - och en ändamålsenlig teori för hur man kan driva uppföljning och förbättringar med stöd av ny teknik gör att psykiatrin i stort famlar i blindo. Detta enligt Andreas Gremyr som nyligen disputerade på Hälsohögskolan, Jönköping University.

Andreas Gremyr

Schizofreni och liknande psykossjukdomar debuterar vanligtvis i ung vuxen ålder, med symtom som vanföreställningar och tankestörningar. Detta bidrar till många typer av svårigheter, som till exempel att etablera och upprätthålla relationer. Det här är tillstånd som har en omfattande påverkan på individers hälsa och välbefinnande - och genererar stora kostnader för samhället.

Trots att det finns kunskap om vad som är effektiva behandlingar så avbryts över 70% av alla behandlingsförsök i Sverige i förtid – något som ibland leder till en för tidig död.

Svårigheter för både patienter och behandlare

Kartläggningar av psykos- och schizofrenivård i några regioner visar på svårigheter för både patienter och behandlare att systematiskt navigera mot bättre hälsa för individerna. Detta beror dels på bristande sätt att gemensamt planera och utvärdera vård, och på avsaknad av en trovärdig teori om hur förändring kan drivas.

För patienter med andra kroniska tillstånd så har visionen om det så kallade lärande hälsosystemet (Learning Health System, LHS) omsatts till teorier och modeller som använts för att systematiskt förbättra hälsoutfallet – men i en psykiatrisk kontext så har väldigt lite, eller inget, gjorts.

Syftet med Andras Gremyrs avhandling är att öka förståelsen för LHS och dess användbarhet inom schizofreni- och psykosvård i samskapandet (när olika aktörer gemensamt skapar kunskap, forskningsresultat och annat av gemensamt intresse) av bättre hälsa. Detta både ifrån patientens och hälso- och sjukvårdens perspektiv.

Syftet adresseras genom två olika forskningsfrågor:

  1. Hur kan förbättring av hälsa för individer med schizofreni och förbättring av systemets funktion stödjas genom samskapande i en LHS-modell?
  2. Kan en LHS-baserad intervention, användningen av en digital patientöversikt under vårdbesök, bidra till bättre hälsa för individer med schizofreni?

Signifikant positiva resultat

Arbetet med avhandlingen har skett inom psykosverksamheten inom Sahlgrenska i samarbete med Jönköping University och Schizofreniförbundet. Avhandlingen presenterar en modell för vad som är viktigt för att utveckla psykiatrin till ett lärande hälsosystem.

- Tester i praktiken av teknikstöd i form av en patientöversikt för schizofreni visar signifikant positiva resultat avseende patienters självskattade funktionsnivå. Detta beror sannolikt på att patientöversikten stödjer ett mer proaktivt arbetssätt där patient och behandlare tillsammans tidigare upptäcker när det sker försämringar, eller förbättringar – anledningar att ta tag i saker eller att fira, säger Andreas Gremyr.

Enligt Andreas Gremyr så räcker det inte med att försöka implementera riktlinjer när det gäller att utveckla en bättre psykiatriks vård – i stället behöver olika aktörer – patienter, behandlare med flera – en kontinuerlig feedback för hur det går för patienterna. Då behövs användbara utfallsmått, användaranpassade datavisualiseringar och arbetssätt där alla aktörer samarbetar för att förbättra kvaliteten på vården.

Andreas Gremyr har en bakgrund som psykolog med klinisk erfarenhet från psykiatrisk vård, främst inom öppenvården. Vid sidan av sina doktorandstudier jobbar han som verksamhetsutvecklare vid Psykiatri Psykos på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Lärdomarna från avhandlingsarbetet säger han har redan lett till vidareutveckling och testning av nya arbetssätt med stöd av ny teknik.

- Vi är i gång med testning inom psykosvården i Göteborg och står inför att skala upp till andra patientgrupper. Jag ser det som oerhört värdefullt att kunna få överbrygga mellan vård och akademi i praktiskt utvecklingsarbete och forskningsstudier, och hoppas kunna få göra det även framöver, säger Andreas Gremyr.

Andreas Gremy disputerade 25 maj med sin avhandling ”Improving health with and for individuals with schizophrenia using a learning health system approach: From idea to daily practice”. Opponent var professor Martin Graham, THIS Institute, University of Cambridge.

Läs avhandlingen här

Fakta

Lärande hälsosystem/Learning Health Systems myntades i USA 2007 av dåvarande Insitute of Medicine (IoM) och förenar personcentrerad vård med användningen av ny teknik, för att möjliggöra kontinuerliga förbättringar tillsammans med patienter, närstående och andra intressenter.

2022-06-13