Historia och framtid flätas samman i familjeföretag

Hur överförs entreprenörskap över generationer? Det har Lisa Bäckvall, disputerande forskare på Jönköping International Business School (JIBS) tittat på genom att delta i ett familjeföretags vardag.

I en företagarfamilj är företagandet ständigt närvarande inom familjen och dess livsfaser. Barn och vuxna lever med familjeföretagandet och ägandet där historia och framtid flätas samman över generationer. Ett av Sveriges största livsmedelsföretag har studerats av forskaren Lisa Bäckvall på JIBS, Jönköping University. Med en sociologisk utgångspunkt har hon tagit reda på hur företagande görs under en period då en ny vd skulle utses.

När Lisa Bäckvall påbörjade sin avhandling stod ca 60 000 svenska bolag inför ett generationsskifte.

Räkna, smaka, skämta

Familjeföretaget som är studerat har funnits i cirka 100 år. När en familj utövat ägande så länge finns det fasta sätt för hur man bedriver företagande som familj. Det genereras en stabilitet för ett förkroppsligt ägande som är familjespecifikt och som även medarbetare och styrelseledamöter blir del av, enligt Bäckvall. Hon har utifrån sin etnografiska studie genererat tre praktiker som är specifikt för hur just det här livsmedelsföretaget ”gör” företagande. Den första kallar hon räkna.

– Det handlar om att beräkna kostnader och skapa marginal. Helt enkelt kassaflöde, pengar ska arbeta. Här gjordes kalkylen med vedertagna nyckeltal men även grundat i historiska branscherfarenheter och rådande förutsättningar, förklarar hon.

Den andra praktiken kallar Lisa Bäckvall för smaka. Den bygger på att livsmedelsprodukten som familjeföretaget producerar ska smaka på ett visst sätt.

– Känslan för smaken är något som behöver göras för att bibehållas och överföras mellan kroppar (familjemedlemmar och medarbetare) och är en kroppslig förnimmelse, där mer än ord används. Att känna igen smakens karaktär förkroppsligas och utgör ett särdrag i den här familjens företagande. I konsumtionen känner man igen smaksärdraget på tungan.

Skämta är den tredje praktiken och är en central del i hur familjeföretaget gör sitt företagande. När hon har intervjuat familjemedlemmar, deltagit på lednings- och styrelsemöten och studerat mer informella samspel över fika- och lunchraster, har mellanmänskliga beteenden kopplat till skämtande visat sig.

– Det handlar om hur man relaterar till varandra för att exempelvis ändra stämningen under ett styrelsemöte. Att visa vad som är rätt och fel gällande kritiska faktorer i beslutsfattande. Familjemedlemmar satte tonen och bjöd in till att skämta om sina egna misstag. Det är inget de själva skulle sätta ord på och förklara, det är en omedveten praktik som är specifik för den här familjen.

Business family ownering – ett nytt koncept

För att betona det unika särdraget i ett familjeföretag har Lisa Bäckvall introducerat konceptet business family ownering. På liknande sätt som att smaken sitter i kroppen, känner du i kroppen vad som går att skämta om och inte inom ett familjeföretag. Konceptet har ett fokus på det kroppsliga i kombination med att företagandet är relationellt och socialt snarare än att det drivs av en enda entreprenör.

– Begreppet ownering karaktäriseras dels av trögrörlighet eftersom medarbetare jobbar i företaget under flera år. Dels av relationalitet som handlar om att det är människor som gör företagande tillsammans i ett socialt samspel och i dialog med varandra. Den ensamme entreprenören existerar sällan i familjeföretag, säger Lisa Bäckvall.

Varför är din forskning viktig?

– Den visar på kraften som finns inom familjeföretag, där särdraget är att familj, företagande och ägande är sammanflätat. Att företagande ”görs” och att olika perspektiv möts i samspelet mellan familj, externa chefer och styrelseledamöter med en hög grad av inkännande kroppslighet.

– Att tillsätta en extern vd var i det här företaget inte aktuellt. Vd-funktionen är central i företagandet, här reproduceras familjens och företagets historiska strukturer i vardagens beslutstagande. Familjetillhörighet och kontinuitet är kraftfullt. Inom familjen fanns även motstridiga krafter – att separera och/eller hålla samman. Det kan finnas olika viljor där några kan vilja få ta ut vinst i form av aktieutdelning, samtidigt som andra vill återinvestera för att skapa ett företag hållbart över generationer, säger Lisa Bäckvall.

Mer om avhandlingen
Lisa Bäckvall disputerar 8 november vid JIBS. Avhandlingen heter The Coexistence of Family, Ownership, and Business: Conceptualizing Entanglement and Business Family Ownering och går läsa som PDF.

Texten är hämtad från en artikel i Esbri, skriven av Maria Gustafsson.

2022-10-31