CCD - Communication, Culture and Diversity

CCD är ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk som fokuserar på frågor kring lärande och kommunikation. CCD står för kommunikation, kultur och mångfald (Communication, Culture & Diversity). CCD fokuserar på frågor inom lärande och kommunikation inom- och utanför skol- och arbetsmiljöer. CCD-gruppen bildades 1990 vid Örebro universitet och flyttades till Jönköping University 2016.

De tre centrala termerna: kommunikation, kultur och mångfald binds samman inom CCD med syftet att bilda ett perspektiv och en utgångspunkt för forskning om kommunikation inom analoga-digitala-virtuella och verkliga miljöer. Varje term fungerar som föremål för studier samt metodologiska och teoretiska utgångspunkter.

  • Kommunikation fokuserar på hur meningar och meddelanden konstrueras, sprids, tolkas och transformeras i analog-digitala miljöer där människor deltar i sociala interaktioner.
  • Kultur, en aspekt av allt socialt liv, används som en analytisk utgångspunkt för att förstå processer som är en del av sociala och historiska mönster och normer vilka formar kontexter där människor interagerar med varandra. Kulturella uttryck och cirkulationen av media och genrer över modaliteter, litteratur, film etc. utgör också forskningsobjekt inom CCD.
  • Mångfald är ett koncept som används för att förstå hur sociala kategorier och varierande kulturer, till exempel etnicitet, funktionalitet, klass och kön, skapas och blir (o)synliga över en rad olika arenor.

Dessa tre koncept är sammankopplade och fokuserade på genom olika angreppssätt i forskningen som bedrivs inom CCD. Flera discipliner som till exempel utbildningsvetenskaper, språk- och litteraturstudier, medie- och kommunikationsvetenskap, döva studier och genusvetenskap binds samman i CCDs nätverk och projekt med ambitionen att utveckla kunskapen om kommunikation och deltagande i det samtida medielandskapet inom och över nationella begränsningar.

Den digitaliserade eran och den samtida globala världen som präglas av mobilitet och migration har skapat nya villkor för människor i allmänhet, och i forskningsvärlden mer specifikt. Det blir en nödvändighet att tänka över villkoren för kommunikation eller språk, såväl som lärande och identitetsskapande.

Nya mediekategorier utvecklas stadigt genom tekniska innovationer såsom den virtuella verkligheten. Medieprodukter för information, underhållning och utbildning samlas och skapar dagens täta medielandskap. De förändrade egenskaperna hos dessa modalitetsrika meningsvägar är en utmaning för lärande och kommunikation inom och utanför institutionella skolmiljöer och arbetsplatser.

I ett ständigt föränderligt landskap av digital teknik och media är kommunikativa metoder och mönster av interaktion mellan människor i ett tillstånd av konstant omvandling. Individer och grupper är kontinuerligt inblandade i lärandeprocesser för att förstå hur man väljer teknik, media och genrer för olika situationer och hur dessa länkas samman. 

Forskningen som bedrivs inom CCD strävar efter att kritiskt förstå premisserna för kommunikation och deltagande inom och över en intervall av analoga-digitala-virtuella kontexter inom och utanför skol- och arbetsmiljöer. De nuvarande forskningsprojekten i CCD adresserar följande teman eller problem:

  1. Språkpolicyer; för kommunikation i språkinlärning och flerspråkiga miljöer.
  2. Samhällstillhörighet; relaterad till grupper som anses marginaliserade. Forskningen ger insikter om inkluderings- och exluderingsprocesser i samhället för bland annat funktionsvarierade människor och migranter.
  3. Pedagogiska verktyg; forskningen fokuserar på hur pedagogiska verktyg för hur meningsskapande, läsande och skrivande formas och används i medietäta, modalitetsrika och lokala-globala sammanhang inom och utanför skol- och arbetsmiljöer.

Ett centralt mål för den forskning som bedrivs inom CCD är att belysa de komplexa processerna som är involverade i kommunikativa metoder, särskilt när det gäller samtida och historiska diversifierade och marginaliserade demografi av lokala-globala samhällen. Denna kunskapsproduktion har potential att ge insikter om naturen av inklusion och exklusion.

Inom CCDs nätverksbaserade grupper bildades tankesmedjan DoIT (Delaktighet och inkludering) år 2016. DoIT anordnar regelbundet tvärsektoriella seminarium med CCD i Jönköping, Örebro Länsteater och Riksteatern i Hallunda, Stockholm, som värdar. Representanter från olika samhällssektorer, som teater och kultur, civilsamhället, polisen, politikerna, lokala och nationella icke-statliga organisationer, entreprenörer, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, forskare m.m deltar i workshops under heldagar. Dessa workshops behandlar praktiker och forskning genom tematiska möten där forskare, yrkesverksamma och klienter diskuterar samtida problem. DoIT försöker att formulera dilemman och problem i kommunikation, till exempel, där olika grupper involveras och gemensamt utarbetar metoder som kan tillgodose deltagande och inkludering av alla.

Kontakt

Ylva Lindberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Forskningsledare 

Giulia Messina Dahlberg, Biträdande forskningsledare

Sangeeta Bagga-Guptalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Vetenskaplig ledare 

Sidan uppdaterad