Kvalitetssäkring vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Systematiken i kvalitetsarbetet kännetecknas av PDCA-schemats (Demings) grundprocess, det vill säga planera (plan) — genomföra (do) — följa upp (check) — åtgärda/utvärdera (act).

PDCA-schema

För utbildningsprogram och kurser anger utbildningsplaner och kursplaner målen med utbildningen. Kvalitetssystemet ska leda till kvalitetssäkring av verksamheten samt att verksamheten förbättras kontinuerligt.

En viktig förutsättning för ett väl fungerande kvalitetsarbete på både program och kursnivå är den närhet och dialog som råder vid Högskolan för lärande och kommunikation. Därför är det också en målsättning att behålla och utveckla denna nära dialog med studenter, kollegor, ledning, arbetsliv och potentiella studenter och andra avnämare.