Avdelningar

Forskande och undervisande personal vid Högskolan för lärande och kommunikation tillhör en av tre avdelningar. Därutöver finns också två enheter.

Varje avdelning eller enhet har en chef som har personalansvar och verksamhetsansvar för sin avdelning/enhet. Chefen ansvarar bland annat för arbetsfördelning, avdelningsmöten och driftsbudget.

Avdelningen för pedagogik och psykologi
Områden: Förskola, fritidshem, specialpedagogik, estetiska ämnen, idrott, pedagogik och didaktik. Avdelningschef: Eva-Lotta Palm

Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier
Områden: Didaktik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, matematik, sociologi, globala studier, läs och skriv och språk. Avdelningschef: Bo Magnusson

Avdelningen för språk och kommunikation
Områden: Medie- och kommunikationsvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, litteraturvetenskap och engelska. Avdelningschef: Fredrik Ebefors

Enheten för samverkan
Samverkanschef: Jesper Boesen

Enheten för utbildning
Utbildningschef: Ulli Samuelsson

Sidan uppdaterad