student

Utbildningsplaner med kursplaner

YH-KURSPLAN
Maskinkunskap - spånskärande bearbetning, 25 yrkeshögskolepoäng
Machine Knowledge - Chip Cutting Processing, 25 HVE credit points
Kurskod:YTMSB2
Fastställd av:Ledningsgruppen (Yh) 2022-05-20
Gäller fr.o.m.:Hösten 2022
Version:1
Utbildnings-information:Verktygsteknik 400 yhp utbildning nr: YH00968 - 2022 - 1 1, 2, 3

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om och färdigheter i att bereda och förbereda spånskärande bearbetning i konventionella och styrda verktygsmaskiner på ett säkert sätt. Kursen syftar även till att ge kunskaper om efterbearbetning, felsökning samt optimering och underhåll för spånskärande bearbetning.
Kursen bidrar delvis till följande övergripande mål: 2, 3, 5 - 9, 11 - 16, 19

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Redogöra för hur konventionella bearbetningsmaskiner riggas för spånskärande bearbetning
2. Redogöra för vad som styr val av verktyg och skärdata för fräsning och svarvning
3. Redogöra för vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa hälsa, miljö och säkerhet kopplat till operatörsarbetet
4. Redogöra för grundläggande underhåll av bearbetningsmaskiner
5. Redogöra för olika metoder för efterbearbetning utifrån givna förutsättningar

Färdigheter

6. Välja verktyg och skärdata utifrån materialegenskaper och typ av bearbetning
7. Använda förekommande maskiner och utrustning för bearbetning utifrån givna förutsättningar
8. Använda föreskriven skyddsutrustning och följa gällande säkerhetsföreskrifter vid användning av maskiner och övrig utrustning

Innehåll

• Beredning
• Maskinteknik inom fräsning, svarvning och slipning
• Säkerhet
• Efterbearbetning
• Förebyggande och avhjälpande underhåll
• Felsökning och optimering
• Hållbarhet och kvalitet
• Tillämpad materialkunskap

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av inspelade föreläsningar, praktiska övningar, studiebesök och handledning
Kursen ges på svenska. Material på engelska kan förekomma.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
- Produktionskunskap 1, 100 p med lägst betyg E/G
eller
- Teknik 1, 150 p med lägst betyg E/G
eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursen bedöms med betygen IG, G eller VG.
Bedömning:
Läranderesultat 1, 2, 3, 4 och 5 examineras med Inlämningsuppgift (12 Yhp)
Läranderesultat 6, 7 och 8 examineras med Laborationer (13 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift12 yhpIG/G
Laborationer113 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt kunna reflektera över valet av verktyg och analysera resultatet utifrån förändrade skärparametrar

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.
Sidan uppdaterad 2013-06-17
Cookieinställningar