”Människors liv är mer komplext än en simpel tidslinje”

Patrik Standar är forskarstuderande vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han är en av få svenska forskare inom fältet lärande mellan generationer (intergenerational learning) och en viktig del av hans arbete är att faktiskt först definiera begreppen. Vad är lärande och generation i ett lärande mellan generationer?

Patrik Standar

– Jag tycker att generationsbegreppet har varit ganska inskränkt i att bara förklara ett tidsperspektiv, säger han.

Det är för mycket fokus på biologisk ålder. I sin modell, som han nu håller på att arbeta fram, menar han att livet snarare ska ses som ett oförutsägbart vattendrag än ett mekaniskt rullande hjul.

– En viktig del är att människors liv är mer komplext än en simpel tidslinje där vi bara kan dela in folk.

För att kunna använda generationsbegreppet som ett verktyg när det gäller att titta på lärande och relationella möten så behöver det definieras. Ett problem när det gäller just generation är att det är ett ord som används även till vardags, vilket kan ha bidragit till att flertalet forskare inte har lagt tid på att verkligen definiera vad det är man pratar om.

Identiteten påverkar lärandet

De olika stadier som många, eller alla, människor går igenom skapar vissa hållpunkter i ens identitet. Det kan handla om grundskolan, att bli förälder, att yrkesarbeta eller att gå i pension. Men alla de stadierna infaller inte vid samma biologiska ålder för alla personer. Hur vi tolkar och omtolkar vår omvärld beror bland annat på de erfarenheter vi har i relation till olika händelser i livet, liksom det kan skilja mellan olika kulturer.

– Det är inte så att jag på något sätt försöker att angripa generationsbegreppet, utan hur man kan använda det i relation till lärandeprocessen, säger Patrik Standar.

På samma sätt skulle man i studien kunna väga in till exempel klass, genus och etnicitet.

– Om man lyfter in det tillsammans med generationer och lägger ner fler verktyg i verktygslådan, så kan man också förstå komplexiteten i lärande och relationer lite mer.

Men resonemanget kring andra viktiga identitetsfaktorer, förutom generation, får inte så mycket fokus i avhandlingen, det finns det varken plats eller tid för under de fem åren.

– Jag tror att om möjligheterna finns så vill jag gå vidare med det sen och titta på hur andra faktorer i en identitet kan samspela i en lärprocess tillsammans med generationsbegreppet.

Namnkunnigt nätverk

Han har diskuterat sina modeller med flera av de internationella forskare som är aktiva inom fältet, exempelvis vid ELOA-konferensen i höstas, och har bland annat ett samarbete med Mariano Sanchez vid University of Granada.

Samtidigt som Patrik Standar arbetar med generationsbegreppet så arbetar han även med hur lärande kan förstås som faktor för samspel och solidaritet och hur det kan förstås i relation till generation. Han är inte inriktad på de biologiska processerna utan det är det relationella lärandet, vad som händer i möten mellan individer och hur det skapar erfarenheter, uppfattningar och attityder. Han använder sig exempelvis av en del av det som den nyligen bortgångne Peter Jarvis har skrivit om begreppet lärande.

– Lärande för mig är en väldigt relationell process, säger Patrik Standar.

Han har nu kommit drygt halvvägs i sina forskarstudier. Målet är att vara klar under våren 2021. Förutom arbetet med begreppen har han gjort ett antal intervjuer där han kan koppla in sin teori för att se om den håller. Likaså ska han testa sitt teoribygge på ett stort antal tidigare studier inom lärande mellan generationer, som inte är tillräckligt teoretiskt grundade. Förhoppningen är att kunna bidra till en vetenskaplig modell som kan hjälpa till att förklara delar av den komplexitet som är lärande och relationer i ett livslångt perspektiv.

– Det största jag kan tänka mig är att bidra till den stora diskussionen om vad intergenerational learning och mellanrelationella möten kan vara ur ett rent teoretiskt perspektiv men också kopplade till rent empiriska fall, säger han.


Sara Bref

 

Patrik Standar presenterade Expanding intergenerational learning – a gain for all not only the elderly vid ELOA-konferensen 2018 i Faro, Portugal. Här kan du se presentationen.

2018-12-17