Ständigt nya utmaningar för tillverkningsföretag

Fredrik Tiedemann

Dr Fredrik Tiedemann vid Tekniska högskolan i Jönköping försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling den 15 oktober 2020.

Tillverkningsföretag över hela världen står ständigt inför nya utmaningar, såsom globalisering, outsourcing och ökande kundkrav. I en ny avhandling från Tekniska Högskolan i Jönköping belyser Fredrik Tiedemann några av de utmaningar som efterfrågedrivna tillverkningsföretag står inför, när det gäller att hantera sina försörjningskedjor.

Fredrik Tiedemann har studerat efterfrågedrivna tillverkande företag och deras försörjningskedjor (relationen mellan leverantörskedja, produkt och efterfrågan på marknaden) med fokus på kundorderstyrda tillverkningsföretag.

- Dessa företag tillverkar produkter baserat på faktiska kundorder. Åtminstone en del av deras produktion, materialhantering och information initieras av faktiska kundorder. Detta innebär att de anpassar utbud efter efterfrågan, säger Fredrik Tiedemann.

Motstridiga strategier

Fredrik Tiedemanns forskning har visat på tre stora utmaningar som efterfrågedrivna tillverkningsföretagen ställs inför och hur dessa kan hanteras.

Den första utmaningen är motstridiga kundkrav, vilket kan kräva en kombination av behovsstyrda strategier för att hantera försörjningskedjan.

- Kundkraven på olika marknader varierar, vilket ställer olika krav på företag. Företagen behöver tillämpar olika strategier. En marknad kan kräva individuell anpassning, medan en annan marknad har ett kostnadseffektivt flöde, vilket bland annat gör det möjligt att producera standardiserade produkter för lagerhållning. Då kundkraven på marknader ser helt olika ut kan det bli nödvändigt att använda/införa en tredje strategi, nämligen segmentering, förklarar Fredrik Tiedemann.

Genom att segmentera marknaden, baserat på produkt och typ av efterfrågan, kan företaget utforma olika försörjningskedjor för varje segment. Detta innebär att företagen kan erbjuda kundanpassade produkter för de segment som kräver det, och standardiserade och billigare produkter för de som kräver det.

Ständigt föränderliga affärsvillkor

Den andra utmaningen avser affärsvillkor och marknader som kontinuerligt förändras. Då försörjningskedjor är öppna system påverkar de och påverkas av de egna och omgivande miljöerna.

- Till exempel ändras marknader när nya konkurrenter etablerar sig, eller när ny teknik införs vilket ändrar hur en produkt produceras eller erbjuds. När en produkt introduceras kan det vara nödvändigt att ha en responsiv försörjningskedja som kan förstärkas om efterfrågan går upp. Därför bör chefer ha ett dynamiskt förhållningssätt till försörjningskedjans utformning, säger Fredrik Tiedemann.

Försörjningskedjan påverkar lönsamheten

Den tredje utmaningen rör hur försörjningskedjan är utformad och fungerar vilket får konsekvenser för företagets lönsamhet. Det är viktigt att chefer förstår hur relationen mellan försörjningskedjan och det ekonomiska resultatet hänger ihop.

- Chefer som ansvarar för försörjningskedjan har en strategisk roll för hur den utformas samt vilken påverkan den har på olika ledtider. I min forskning har jag studerat hur strategiska ledtider påverkar det finansiella resultatet i form av avkastning på investeringar (return-on-investment), säger Fredrik Tiedemann.

För vem är din forskning relevant?

- Resultatet av min forskning är relevanta för chefer som ansvarar för försörjningskedjor inom efterfrågedrivna tillverkningsföretag. Den ger kunskap om vad en förändring av en strategisk ledtid i försörjningskedjan har för konsekvenser när det gäller intäkter, kostnader och investeringar. Forskningen visar på behovet av att utforma försörjningskedjan utifrån vilken typ av produkt som ska produceras och de krav som företaget försöker möta samt att den kan behöva uppdateras över tiden, säger Fredrik Tiedemann.

Kontakt

2020-11-11