Docentföreläsning: Lise-Lotte Jonasson

Fredag 28 maj kl. 10.00-11.00 håller Lise-Lotte Jonasson, på Hälsohögskolan, Jönköping University, sin docentföreläsning: ”Att förstå komplexiteten av omvårdnadsmötet med äldre personen: Utifrån mikro-, meso- och makroperspektiv”.

- Min föreläsning handlar om omvårdnadsmötet med den äldre och belyser komplexitet i samspelet med vårdaren och de anhöriga i hemmet. Jag lyfter även upp omgivande faktorer som inverkar på omvårdnadsmötet utifrån ett personal-, ledarskaps- och samhällsperspektiv, säger Lise-Lotte Jonasson.

Det är viktigt att vårdaren anpassar sitt bemötande efter de behov som den äldre har för att värna den äldres rätt till ett bra, tryggt, och självständigt liv. Detta skapas genom goda vårdrelationer mellan den äldre, de anhöriga och vårdaren. Ledare för äldreomsorgsverksamheter behöver stödja och skapa förutsättningar för goda vårdrelationer. Ledarskap inom äldreomsorgen innebär också att ha ansvar för att hantera de äldres önskemål, anhörigas krav och personalens arbetsmiljö samtidigt som etiska dilemman behöver hanteras kopplade till lagstiftning, riktlinjer och otillräckliga resurser.

- För att möta denna komplexitet som föreläsningen belyser behövs samverkan och samarbete, kunskap och kompetens, reflekterande arbetssätt, ta hjälp av tekniska lösningar och arbeta för hållbara förbättringar. Dessa delar kommer jag att beröra i föreläsningen och kommer också vara områden i framtida projekt, säger Lise-Lotte Jonasson

Välkommen att delta via zoom: https://ju-se.zoom.us/j/67608999156

Kontakt

2021-05-21