Guldregn över Högskolan för lärande och kommunikation

I dagarna har Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University fått besked från tre stora forskningsfinansiärer gällande beviljade medel. Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen och Formas har alla gett godkänt till olika forskningsprojekt.

– Det är mycket glädjande att vi har varit så framgångsrika med våra ansökningar till olika finansiärer. Att öka den externa finansieringen av forskningen är en viktig del av det strategiska arbetet för oss, och det är mycket positivt att få tre positiva besked från tre av de största finansiärerna i Sverige, säger Marie Öhman, vd och akademisk ledare för Högskolan för lärande och kommunikation.

Satsning på utomhuspedagogik

Ellen Almers och Per Askerlund, forskare vid HLK båda aktiva på avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier, har beviljats medel för projektet: ”Samverkan för mångfunktionella utemiljöer för lek, lärande och stärkta ekosystemtjänster” från Formas. Projektet löper under 2021–2024 och sätter fokus på hållbarhetsfrågor och hållbar utveckling med koppling till utomhuspedagogik.

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Ledarskapsutveckling i fokus

KK-stiftelsen har beviljat 12 miljoner till forskningsprojektet ”System för ledarskapsutveckling” som samlar forskare från alla fyra fackhögskolor inom Jönköping University. Läs mer här

Från HLK deltar Ingela Bergmo-Prvulovic som är universitetslektor i pedagogik vid avdelningen för pedagogik och psykologi.

Mångfald i fokus i VR-projekt

”Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur” (CuEEd-LL), heter den nya forskarskolan som har fått närmare 39 miljoner kronor i anslag från Vetenskapsrådet fram till och med 2026. Projektet syftar till att bygga upp forskningskapacitet bland lärarutbildare, för att förbereda nästa generations lärare att undervisa för svenska skolans mångfald. Ylva Lindberg, professor och forskningschef på HLK, är projektledare för CuEEd-LL.

Läs mer om projektet med ny forskarskola

2021-07-02