Docentföreläsning om mediebilden av cannabislegalisering

En cannabisplanta

Foto: Unsplash

Fredagen 17 december höll Ernesto Abalo, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, sin docentföreläsning. Föreläsningen hade titeln ”Cannabislegalisering, nyhetsmedierna och hur det avvikande blev legitimt”.

Ernesto Abalo står och föreläser

Ernesto Abalo under sin docentföreläsning

Föreläsningen handlade främst om svensk dagspress och om hur de har rapporterat om cannabisfrågan och hur rapporteringen förhåller sig till den traditionellt svenska drogpolitiken. I Sverige har det länge rått konsensus om den svenska drogpolitiken och visionen om ”ett narkotikafritt samhälle”, vilket även har präglat rapporteringen i media. Men i och med olika legaliseringsinitiativ internationellt, som till exempel i Uruguay eller vissa delstater i USA så har det tvingat även svenska nyhetsmedier att behandla frågan på ett nytt sätt.

- En slutsats som man kan dra är att cannabisfrågan har blivit vad man kan kalla för en legitim kontrovers. Det vill säga en fråga som är så pass legitim att man kan diskutera den på nyhetsplats och där man ha röster både för och emot, säger Ernesto Abalo.

I Sverige har de som propagerar för legaliserande varit marginaliserade, men här har alltså delvis skett en förskjutning. Man kan till exempel, enligt Ernesto Abalo, se att när cannabis behandlas i en laglig kontext så behöver inte användarna längre beskrivas som missbrukare utan det lyfts även fram ”vanliga människor” som brukar cannabis.

- Brott och straff är inte längre nödvändigtvis i centrum utan nu kan cannabis sättas i relation till andra saker som exempelvis ekonomisk vinning och ekonomiska möjligheter etcetera, säger Ernesto Abalo.

Fakta

Legitim kontrovers kommer från en modell av den amerikanska medieforskaren Daniel C. Hallin som delar in samhällsdebatten i tre sfärer: sfären av konsensus, sfären av legitim kontrovers och sfären av avvikelser. Sfären av konsensus innebär åsikter som ofta tas för givet av de allra flesta och som sällan ifrågasätts. Sfären av legitim kontrovers är frågor där det anses vara fullt legitimt att ha olika åsikter – och där de flesta frågor i debatten befinner sig. Sfären av avvikelser är åsikter som anses vara så pass extrema eller avvikande att de överhuvudtaget knappt uppmärksammas eller diskuteras.

Kontakt

2021-12-20