Hanterar industriorganisationernas motsättningar

Dagens industriorganisationer är komplexa och motsägelsefulla arbetsplatser, säger Annika Engström, ny docent vid Tekniska Högskolan, Jönköping University. De kämpar för att effektivt hantera det dagliga arbetsflödet samtidigt som de förnyar sig för att vara konkurrenskraftiga. Befintlig kunskap utmanas av det nya och outforskade, planerade aktiviteter rubbas av oförutsedda händelser och hierarkiska strukturer krockar med tvärfunktionella samarbeten. Hur kan dagens ledare skapa arbetsorganisationer som möter utmaningarna och utvecklas för framtiden?

Warehouse with workers doing different jobs. Man in foreground on telephone.

Att tänka om hur man kan fördela uppgifter och uppmuntra tvärfunktionellt lagarbete, är ett sätt som ledare kan främja lärande och utveckling i en industriell organisation. (bild: Unsplash/Remy Gieling)

Annika Engströms forskning fokuserar på att leda och organisera lärande i industriell verksamhet. Det är att förstå människan i industriella organisationers arbetsprocesser som hennes forskning fokuserar på. Forskningen som hon bedriver är i nära samarbete med industriföretag där hon har sett en mängd paradoxala och motsägelsefulla situationer.

– Ledare arbetar ofta med noggrant planerade processer, men måste också hantera mycket oplanerat arbete. Så å ena sidan måste de se till att saker fungerar effektivt och att schemalägga, men å andra sidan måste de också vara flexibla och klara av oförutsedda händelser, eller saker som händer i den omgivande miljön som kräver att deras verksamhet anpassas och utvecklas, säger Annika Engström.

En paradox som Annika Engström ser har att göra med lärande och utvecklingsmöjligheter i en industriell organisation.

Portrait photo of Annika Engström.

Annika Engström. (image: Patrik Svedberg)

– Alltför ofta får ledare i organisationer problem att lösa. Men problemlösning sätter i gång lärande och utveckling. Om en ledare vill att deras personal och organisation ska lära sig och utvecklas, då är det just dessa möjligheter till problemlösning som måste upplevas av de längre ner i kedjan, förklarar hon.

Enligt Annika Engström behöver ledare också titta på strukturen i sina arbetsorganisationer och se hur genomförande- och utvecklingsprocesser kan integreras.

– Industriella organisationer är till sin natur hierarkiska med stuprörsorganisationer. Men för att förbättra och förnya arbetsprocesser måste de tänka om hur man kan fördela uppgifter och uppmuntra tvärfunktionellt lagarbete. Likaså är det klokt att fördela ledarskapet och tillåta beslutsfattande som ligger närmare verksamheten, säger hon.

Att investera i människor, utbilda dem i problemlösning och skapa utrymme i sin arbetsdag för att delta i utforskande, utvecklande aktiviteter, är tidsmässigt kostsamt. Det är något som industriorganisationer, som kör enligt snävt planerade scheman och ser de omedelbara effekterna av investeringar i effektiva maskiner och ny teknik, finner mycket svårt. Men det är att hitta sätt att få fler av arbetslaget delaktiga i utvecklingen som, enligt Annika Engström, kan ha stor påverkan på industrier.

– Det är viktigt att organisationer inte utesluter personer inom arbetslaget som kan bygga kunskap, det kan förbättra effektiviteten på lång sikt, säger hon.

Det är dessutom viktigt för organisationens framtida hållbarhet.

Om din arbetsplats inte lär sig kommer inte våra unga att välja din bransch, avslutar hon.

Annika Engström höll sin docentföreläsning för utnämning som docent den 17 mars. Föreläsningen hade titeln “The Promised Land of Contradictions: The dynamics of learning in industrial operations.”

 

2022-03-21