9,6 miljoner kronor till Hälsohögskolan

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har i sin senaste utlysning om tillämpad välfärdsforskning beviljat medel på totalt 9,6 miljoner kronor till två projekt på Hälsohögskolan, Jönköping University.

Projektet ”Boendestöd – en väg att gå från beroende av stöd till att leva ett självständigt liv? En pluralistisk studie av boendestöd från brukares, närståendes, boendestödjares och socialtjänstens perspektiv” med Monika Wilinska, biträdande professor i socialt arbete, som projektledare har beviljats 5,4 miljoner kronor. Projektet ska utforska boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som har eget boende. Syftet är att granska hur boendestöd kan utgöra en betydelsefull hjälp för att öka ett oberoende liv för dessa personer.

Forskarna ska studera det från brukares, närståendes, boendestödjares och socialtjänstens perspektiv. Framför allt ska projektet ge en röst åt brukare, då deras erfarenheter är avgörande för förståelsen av hur boendestöd svarar an på deras behov och vilka funktioner det fyller i deras liv.

- Det som också är spännande med projektet är att det har planerats och designats i samarbete med en aktiv referensgrupp. Projektets referensgrupp består av personer med psykisk funktionsnedsättning med erfarenhet av boendestöd, boendestödjare, biståndshandläggare och enhetschefer från socialtjänsten samt representanter från psykiatrin. En viktig länk i detta har också varit ett väletablerat samarbete med alla kommuner i Jönköpings län genom en stark gemensam FoU-organisation, säger Monika Wilinska.

"Akut behov av ny kunskap"

Det andra projektet, ”Welfare@Home - Välfärdstekniksutmaningar för äldre personer som har hemtjänst och deras hemtjänstpersonal” med Sofi Fristedt, docent och föreståndare för Jönköping Academy, som projektledare har beviljats 4,2 miljoner kronor.

Projektets utgångspunkt är att implementering av välfärdsteknik - det vill säga digital teknik som bidrar till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning - till stor del utvecklas och introduceras utan att involvera de som primärt använder den. Dessutom saknas forskning som beskriver om och hur befintlig välfärdsteknik underlättar för, eller utmanar de som primärt ska använda den, dvs äldre personer och deras hemtjänstpersonal.

- Det finns därför ett akut behov av ny kunskap som främjar utvecklingen av teknik som upplevs användarvänlig och relevant av nämnda brukargrupper, samt som stödjer implementering tillsammans med, snarare än för, äldre personer och deras hemtjänstpersonal, säger Sofi Fristedt.

Forskarna kommer tillsammans med brukarrepresentanter utveckla förslag till riktlinjer för implementering och användning av välfärdsteknik inom hemtjänst. Projektet är redan i gång med stöd av Familjen Kamprads stiftelse, och får nu ytterligare finansiering via Forte.

"Mycket glädjande"

- Det är mycket glädjande att Hälsohögskolans forskare har beviljats forskningsmedel från Forte för att kunna genomföra dessa angelägna projekt. Forskningen i båda projekten genomförs i nära samverkan med de grupper som berörs, vilket borgar för att forskningsfrågorna som kommer undersökas är av hög relevans och att resultaten snabbt kommer kunna omsättas i praktiken. Vi ser fram mot att följa utvecklingen av forskningen i projekten de närmaste åren, säger Eleonor Fransson, vice vd och tf. forskningschef på Hälsohögskolan.

- Det är fantastiskt roligt att dessa projekt blivit beviljade finansiering från Forte i den tuffa konkurrens som råder. Det är inte bara viktigt för Hälsohögskolan utan är också direkt nyttiggörande för samhället på olika sätt, säger Marie Ernsth Bravell, vd för Hälsohögskolan.

Kontakt

2022-03-31