Ny läkemedelsplan ska främja äldres patientsäkerhet

Äldre personer med polyfarmaci (många förskrivna läkemedel) löper en ökad risk att skadas av mediciner, vilket är en global patientsäkerhetsutmaning. Skador kan uppstå i alla stadier av läkemedelsanvändningen och kan orsaka sjukhusinläggning, ytterligare resursutnyttjande och lägre patientnöjdhet. Äldre personers deltagande i sin egen vård kan öka patientsäkerheten. Ny forskning från Jönköping University har tittat närmare på detta och har bland annat tagit fram en prototyp till en ny läkemedelsplan.

Foto: Arek Socha från Pixabay

I flera studier har Malin Holmqvist, doktorand på Hälsohögskolan, Jönköping University och klinisk apotekare på Region Jönköpings län, tittat närmare på äldre personers läkemedelsanvändning och hur man kan, med hjälp av de äldre själva, ge en säkrare läkemedelsbehandling och bättre uppföljning. Bland annat har man tagit fram en prototyp på läkemedelsplan som kan främja patientsäkerheten.

Den första studien, Older persons' experiences regarding evaluation of their medication treatment - An interview study in Sweden, visar att äldre vill vara involverade i uppföljningar av sin läkemedelsbehandling – och att detta kan vara en underutnyttjad resurs i strävan efter en säkrare läkemedelsbehandling. Studien visar samtidigt att äldre personer litar på att vården hela tiden utvärderar och ser till att de får rätt behandling. Denna tillit kan innebära att de äldre inte ifrågasätter sin läkemedelsbehandling.

I den andra studien, Evaluation of older persons' medications: a critical incident technique study exploring healthcare professionals' experiences and actions, ser Malin Holmqvist flera faktorer som, enligt läkare och sjuksköterskor i primärvården, bidrar till en bra uppföljning och utvärdering av äldre personers läkemedelsbehandling. Dessa faktorer är att det finns tillräckliga resurser på arbetsplatsen och att det finns ett samarbete med de äldre, såväl som med deras anhöriga samt med annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Fakta

Co-design, eller samskapande, innebär att man försöker att aktivt involvera alla intressenter för att säkerställa att en produkt eller service motsvarar deras behov.

- Genom att göra ständiga anpassningar i arbetet, efter de förutsättningar som finns, bidrar hälso- och sjukvårdspersonalen till att förebygga, uppmärksamma och minska risk för läkemedelsrelaterade problem. Utifrån dessa resultat har vi sen, i ett co-design-arbete som genomfördes digitalt under pandemin, tagit fram en så kallad läkemedelsplan, säger Malin Holmqvist.

Läkemedelsplan i samverkan mellan äldre och sjukvårdspersonal

Läkemedelsplanens utseende togs fram i samverkan mellan äldre personer och läkare och sjuksköterskor i primärvård. Syftet är att ge den äldre personen och hälso- och sjukvårdspersonal en gemensam bild kring läkemedelsbehandlingens syfte och mål, hur och när den ska utvärderas samt vem som är ansvarig för att göra vad.

Den tredje studien är en så kallad fallstudie som tittar närmare på hur deltagarna upplevde co-design-arbetet och vad det kom fram till. I artikeln How Older Persons and Health Care Professionals Co-designed a Medication Plan Prototype Remotely to Promote Patient Safety: Case Study beskrivs själva metoden och hur deltagarna upplevde det var att co-designa. Bland annat upplevde deltagarna att arbetet var inkluderande och skapade ett lärande av varandras vardag kring läkemedelsbehandling. I en fjärde artikel, som är inskickad för referentgranskning men inte publicerad ännu, så tittar man på hur själva prototypen ska se ut. Deltagarna var överens om att läkemedelsplanen ska vara kopplad till patientens befintliga läkemedelslista i journalen.

Har testats i primärvård

- De medverkande ansåg att läkemedelsplanen ska kunna stödja kommunikation, kontinuitet och interaktion, och att informationen i läkemedelsplanen ska finnas i tillräcklig omfattning och vara anpassad för berörda. Den ska också vara lätt att komma åt och överblicka, säger Malin Holmqvist.

Enligt deltagarna har den prototyp på läkemedelsplan som tagits fram potential att främja patientsäkerhet och möjliggöra för en ökad patientinvolvering. De lyfte dock att det kan vara svårt att tillämpa den i klinisk vardag. Prototypen för läkemedelsplanen har därför testats i primärvård och nu pågår analys av data, som kommer att publiceras i en sista artikel.

Kontakt

2023-07-11