student

Progression

Under utbildningens gång fördjupas kunskaperna i relation till huvudområdet Omvårdnad allteftersom studenternas kunskap- och erfarenhetsbank växer. Huvudområdets progression inom utbildningen är uppdelad främst utifrån en progression mellan åren.

År 1 - Sjuksköterskans profession – omvårdnadens grunder

Studenten inhämtar basala kunskaper i omvårdnad och om de fyra konsensusbegreppen människa, hälsa, miljö och samskapande omvårdnad. Studenten uppvisar kunskap om människans grundläggande behov och visar på faktakunskaper och förståelse för hur omvårdnaden planeras, genomförs och utvärderas. Studenten visar en förståelse om den friska människans anatomi och fysiologi liksom elementär psykologi. Dessutom uppvisar studenten grundläggande kunskaper, praktisk tillämpning och reflektion kring vårdande etik och förhållningssätt samt omvårdnadshandlingar. Studenten visar också kunskap om vetenskapsteori, vetenskaplig metod samt teorier och begrepp som används inom huvudområdet omvårdnad.

VFU termin 2

VFU sker inom regional såväl som kommunal vård. Studenterna ska visa kunskap och förmåga i att ge basal omvårdnad samt utföra grundläggande bedömningar med personcentrarat förhållningssätt. VFU omfattar 64 timmar fördelade över 2 veckor (heltidsstudier då inläsning omfattande ca 8 timmar förväntas för varje vecka). Sju AssCE-faktorer utgör diskussionsunderlag för bedömning. Studenten praktiserar i team med undersköterskor under denna VFU, men reflektion och återkoppling utifrån kursmål sker med utsedd handledare som är sjuksköterska.

År 2 - Att främja och stärka hälsa - sjuksköterskans professionella omvårdnad

Studierna fokuserar hur sjuksköterskan genom sin professionella omvårdnad stödjer och stärker patientens hälsa på individ och gruppnivå. Patientens hälsa och sviktande hälsa är i fokus liksom dess livsvillkor utifrån ett intersektionellt perspektiv. Kunskaperna i huvudområdet omvårdnad både breddas och fördjupas då kravet på tillämpning, analys och
reflektion ökar. Studenten skapar, tillsammans med patient och dess närstående, en omvårdnadsplan där patientens hälsotillstånd, upplevelser och önskningar är identifierade. Studentens professionella kunskap hämtad från ämnena omvårdnad, medicin och beteendevetenskap tillämpas. Vidare utförs, analyseras och utvärderas givna omvårdnadshandlingar tillsammans med patienten.

VFU termin 3

VFU genomförs inom regionens slutenvård på en av regionens tre sjukhus. VFU är uppdelat i VFU 1 och VFU 2 och varje period omfattar 96 timmar fördelade över 3 veckor. Fokuset är den vård som bedrivs inom slutenvården med stöd av den personalgrupp som finns inom slutenvården med flera vårdteam med flera olika professioner som samarbetar. Placeringen för VFU 1 och VFU 2 försöker anpassas så att den ena har mer fokus mot kirurgisk vård medan den andra fokuserar mer medicinsk vård. Hur dessa fokus fördelas mellan VFU 1 och VFU 2 sker slumpmässigt. Mellan perioderna sker en progression från 10 faktorer VFU 1 till 14 faktorer VFU 2 då kraven på studentens förmåga att interagera med till exempel närstående ökar liksom förmågan att hantera läkemedel på ett alltmer självständigt sätt.

VFU termin 4

VFU genomförs i två olika kurser med två olika inriktningar. Båda kurserna omfattar 15 AssCE-faktorer som utgör underlag för bedömning. Den faktor som utgör progression från termin 3 är olika i respektive kurs för att passa den berörda verksamheten och resulterar i att efter termin 4 har studenten bearbetat 16 AssCE-faktorer.

  • I kursen HPSN10 Psykiatrisk omvårdnad sker VFU under 64 timmar fördelade över två veckor. Denna VFU sker inom regional såväl som kommunal regi och i både öppenvård och slutenvård. Fokuset är i stor utsträckning att skapa en förståelse för psykisk ohälsa och den stigmatisering som finns i relation till detta.
  • I kursen HGGN10 sker VFU under 96 timmar fördelade över 4 veckor. VFU sker här inom äldreomsorg i kommunal regi. Komplexiteten i att vårda den äldre individen fokuseras utifrån personcentrering men även riskerna för och med polyfarmaci och ålderism.

År 3 - Den självständiga och professionella sjuksköterskan

Kravet på självständighet liksom syntes och värdering av tidigare inhämtad och ny kunskap fokuseras samt reflektion inom alltmer komplexa situationer och sammanhang. Studenten visar att tillgodogjorda teoretiska och kliniska kunskaper fördjupas, motiveras och användas på ett självständigt sätt i nya teoretiska och kliniska sammanhang. Vidare ska studenten tillämpa vårdande förhållningssätt och kritiskt granska och reflektera över eget och andras förhållningssätt och hur det påverkar patienters välbefinnande och väg mot hälsa. Studenten uppvisar problemlösningsförmåga och insikt i att omvårdnaden ska hålla en hög kvalitet då den planeras, genomförs och utvärderas på ett säkert och självständigt sätt tillsammans med patient och närstående. Studenten visar på förmåga att självständigt kunna leda omvårdnadsarbetet, leda ett arbetslag och samverka i team utifrån sjuksköterskans specifika ansvars- och kompetensområde. För att kunna ta ställning till och initiera utvecklingsarbeten visar studenten att vetenskap inom omvårdnad kan tillämpas, syntetiseras och värderas på ett självständigt inom såväl klinik som självständigt arbete.

VFU termin 5

VFU utförs i termin 5 inom primärvård under två veckors tid. Sedan HT20 genomför ett antal studenter VFU inom KUM, Klinisk undervisningsmottagning, som ett led i ett interprofessionellt samarbete med Linköping Universitet, LiU, och den utlokaliserade läkarutbildningen.

VFU termin 6

Studenterna utför VFU under 192 timmar fördelade över 6 veckor. Placering sker inom avancerad hemsjukvård eller regional slutenvård. Samtliga 21 AssCE-faktorer utgör diskussionsunderlag för bedömning och fokuset är i stor utsträckning studentens självständighet och förmåga att på ett självständigt sätt utöva sin profession.