student

Organisation AFO

Arbetet med verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på AFO utförs av Team VFU. Inom teamet sker planering av VFU på flera olika nivåer. Teamet är även verksamhetens och studenternas kontaktpunkt i frågor som rör VFU.

VFU-teamet utgörs av:

  • Teamledare (övergripande VFU-ansvarig) som håller ihop gruppen och har kontakt med programansvarig och avdelningschef samt verksamhetsföreträdare i motsvarande position.
  • VFU-samordnare som sköter det administrativa arbetet.
  • Kliniska adjunkter som möter studenter i reflektionsseminarier och är kontaktpunkt för handledare i relation till bedömningar och så vidare.

Studievägledare engageras när behov finns till exempel i relation till återupptaganden av studier och individuella studieplaner.

Vill du komma i kontakt med Team VFU så gör du det enklast via mailadress vfu.ssk@ju.se

Team VFU

Kontakt: vfu.ssk@ju.se