student

Utbildningsplaner med kursplaner

YH-KURSPLAN
Underhåll och svetsning, 25 yrkeshögskolepoäng
Maintenance and Welding,, 25 HVE credit points
Kurskod:YTUSV3
Fastställd av:Ledningsgruppen (Yh) 2020-05-20
Gäller fr.o.m.:Hösten 2023
Version:1
Utbildnings-information:Verktygsteknik 400 yhp Utb nr: YH00968 - 2022 - 1, 2, 3

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i att utföra de vanligast förekommande momenten för verktygsunderhåll. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna välja rätt metod och material för underhåll, inklusive svetsning, samt utföra momenten på ett säkert sätt med avseende på kvalitet, hälsa och miljö.
Kursen bidrar delvis till följande övergripande mål: 1, 4–9, 12–16, 18, 19

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för ett verktygs funktion och olika komponenter med hjälp av konstruktions-underlag och komponentbeskrivningar??
2. redogöra för typiska slitage och hur de kan uppstå i verktyget under produktion
3. redogöra för relevanta svetsmetoder för verktygstillverkning och verktygsreparation samt beskriva dess användningsområden
4. redogöra för gällande säkerhetsföreskrifter och regelverk som styr arbetsmiljö, säkerhet och hälsa vid arbete i produktion på LIA-företaget

Färdigheter

5. använda relevanta underlag för att utföra felsökning av verktygets funktion, identifiera orsak och välja lämplig metod för reparation eller verktygsunderhåll
6. utföra reparation eller verktygsunderhåll utifrån givna förutsättningar, utifrån fastställda säkerhetsföreskrifter och regelverk samt dokumentera resultatet
7. utföra enklare svetsarbete med given svetsmetod utifrån fastställda säkerhetsföreskrifter och regelverk

Kompetenser

8. reflektera över vikten av dokumentation och planering för ett kvalitetssäkert verktygsunderhåll

Innehåll

- Underhållsmoment och svetsmetoder
- Efterbearbetning
- Underhåll, felsökning och optimering
- Underhållsplaner
- Säker svetsning
- Hälsa och säkerhet
- Hållbarhet och kvalitet
- Tillämpad materialkunskap
- Gruppsamverkan

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, praktiska övningar, studiebesök och handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
- Produktionskunskap 1, 100 p med lägst betyg E/G
eller
- Teknik 1, 150 p med lägst betyg E/G
eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1–4 examineras med Inlämningsuppgifter i grupp (8 Yhp)
Läranderesultat 5 och 8 examineras med Individuella inlämningsuppgifter (8 Yhp)
Läranderesultat 6 och 7 examineras med laborationer (9 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter i grupp8 yhpIG/G
Individuella inlämningsuppgifter8 yhpIG/G/VG
Laborationer9 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt kunna analysera resultatet av planering och genomförande av verktygsunderhåll/reparation, föreslå förbättringsåtgärder samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast åtta veckor före kursstart, se Kurs-PM.
Sidan uppdaterad 2013-06-17