Kvalitetsarbete för forskning och forskarutbildning vid Högskolan för lärande och kommunikation. 

Forskningen kring lärandets och kommunikationens villkor bedrivs i fem forskningsmiljöer och en centrumbildning.

Vi har forskarutbildad personal inom flera ämnen inom områdena medie- och kommunikationsvetenskap, beteendevetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, teologi och naturvetenskap. Högskolan för lärande och kommunikation har också forskarutbildning i lärande och kommunikation.

Jönköping University har generell rätt att utfärda doktorsexamen och licentiatexamen inom hela det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Forskningsmiljöer

Utöver att utveckla forskningsverksamheten har varje miljö ett ansvar för forskningsbaseringen av programmen på grund- och avancerad nivå vid HLK.

VD är akademisk ledare och har utsett forskningschef att ha att övergripande ansvar för forskningsverksamheten. Varje forskningsmiljö har en utsedd forskningsmiljöansvarig, som ansvarar för att leda och utveckla miljöerna. Vidare finns en forskningsnämnd som ansvarar för forskningsrelaterade frågor, exempelvis att utse sakkunniga.

På JU-nivå finns Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF) som bland annat inrättar och avvecklar generella examensrätter. Nämnden har också en granskande funktion.

Forskarskolan

Utbildningsledaren för forskarskolan ansvarar för att utveckla och kvalitetssäkra utbildningen. Doktorandhandbok och individuella studieplaner utgör viktiga dokument.

Centrumbildning

En centrumbildning är en fokuserad satsning på ett visst forsknings- eller utvecklingsområde och syftar till att skapa en dynamisk plattform och samverkan över ämnes-, institutions- och organisationsgränser i Sverige och utomlands.

Vid Högskolan för lärande och kommunikation finns en centrumbildning: Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - har sedan 2001 regeringens uppdrag att bedriva forskning om livslångt lärande och att i partnerskap och nätverk sprida kunskap om livslångt lärande med fokus på vuxnas lärande.