Forskningstemat handlar dels om vardagsliv och vardagsvillkor i lokalsamhället, dels om den enskilda människan och hennes möten med olika aktörer.

Forskningen om vardagsliv och vardagsvillkor utgår från ett salutogent perspektiv på socialt arbete. Ett antal studier om vård, omsorg och boende i lokalsamhället finns genomförda vid avdelningen. Under framväxt märks även studier av trädgårdsterapi som metod inom socialt arbete.

Ett annat område handlar om den enskilda människan och hennes möten med olika aktörer, men också om professionellas samverkan kring och med enskilda individer och grupper. Intresset riktas i denna del mot människors olika sätt att hantera situationer i vardagen, samt deras möten med andra parter som förfogar över resurser för välfärd - såväl i formella som informella sammanhang. Frågor som tas upp rör hur och under vilka premisser människor deltar i sociala möten. Inom vilka arenor sker dessa möten? Under vilka villkor sker deltagandet, hur definieras mötena och av vem? Kännetecknas mötena av symmetri eller asymmetri och hur kommer människor själva till tals?  Hur värderas dessa möten av den enskilde? Vilken betydelse har de för människors välbefinnande?  De situationer som studeras inom detta tema är hämtade från olika miljöer där insatser med sociala förtecken förekommer.

Centrala begrepp inom temat är: interaktion, social konstruktion, narrativa ansatser, användning av text och tal. Studier inom temat knyter an till två av högskolans forskningsmiljöer: Åldrande - livsvillkor och hälsa, samt Kvalitetsförbättringar och ledarskap inom hälsa och välfärd.