På Avdelningen för omvårdnad bedrivs utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom huvudämnet omvårdnad.

Utbildning

AFO utbildar sjuksköterskor med yrkesexamen såväl som kandidatexamen. Dessutom erbjuds goda möjligheter till vidareutbildning genom specialistsjuksköterske-, master- och magisterutbildningar samt genom uppdragsutbildningar.
Utbildningsverksamheten omfattar:

Forskning

Omvårdnadsforskningen är inordnad i tre av Hälsohögskolans forskningsmiljöer.

Inom Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap är begreppen kultur, mångfald och etik centrala liksom omvårdnadens praktiska genomförande. Exempel på forskningsområden är etiska frågor i vården och möte mellan patienter och vårdare med olika kulturell bakgrund samt kommunikation, lärande och beslutsprocesser i omvårdnad. Gapet mellan vetenskap och praktik studeras med fokus på förbättringsarbete inriktat på patient- närstående- och vårdarperspektiv.
CHILD fokuserar på barn och ungdomar och här studeras omvårdnad vid cancer och smärta och även hälsoarbete och prevention inriktat på fetma och diabetes. Vidare undersöks om WHOs klassifikationssystem ICF-CY kan användas som ett gemensamt språk i dokumentation inom barn- och skolhälsovård.

Inom ARN-J (Aging Research Network - Jönköping) ingår forskning om hälsa och omvårdnad av personer med hjärt- kärlsjukdom med inriktning mot hjärtsvikt och arytmier, deras anhöriga och hur de själva uppfattar att hjärtsvikt och arytmier påverkar deras livssituation. Även effekter av fördjupad utbildning och fysisk träning för äldre med hjärtsvikt och pacemaker ingår. Ett annat centralt område är ålders-, miljö- eller sjukdomsrelaterade faktorers negativa påverkan på ätande och näringstillstånd. Här ingår studier på institution och i hemmiljö och interventioner för att förbättra ätande och näringstillstånd bland äldre personer. 

Forskarutbildning i ämnet omvårdnad genomförs inom Forskarskolan Hälsa och Välfärd.