På IFG bedrivs forskning och utbildning inom ämnet gerontologi (läran om åldrandet) utifrån biologiska, psykologiska och sociala perspektiv, såväl som utifrån ett livsloppsperspektiv.

IFG startades 1970 i Jönköping av dåvarande Jönköpings läns landsting som Sveriges första institut för samhällsvetenskaplig forskning om åldrandet. År 1992 blev IFG en del av Hälsohögskolan i Jönköping som sedan 2002 är en del av Jönköping University.

Glad äldre kvinna utomhus med ytterkläder och vind i håret

IFG är ett multidisciplinärt och tvärprofessionellt institut där våra olika kompetenser gör det möjligt att studera ålder, äldre och åldrande ur ett brett perspektiv. Våra mål är att öka kunskaperna om äldre och åldrande genom attraktiva utbildningar, att bedriva ledande gerontologisk forskning, både nationellt och internationellt, samt att verka för praktisk tillämpning av dessa kunskaper i det omgivande samhället.

Fristående kurser erbjuds på både grund- och avancerad nivå. För den som vill ha fördjupande kunskaper i gerontologi finns både ett Magisterprogram i gerontologi. Sedan hösten 2020 ansvarar IFG även för specialistsjuksköterskeprogrammet Vård av äldre, vilken ges i samverkan med fyra andra lärosäten i södra Sverige. IFG bedriver även uppdragsutbildningar, nationella såväl som internationella. Specialistkompetenskurser för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige är ett exempel på utbildning som arrangerats tillsammans med Region Jönköpings län på uppdrag av Socialstyrelsen.

IFG:s utbildningar har en multidisciplinär och tvärvetenskaplig ansats. Detta syns i studentgrupperna där olika yrkesprofessioner möts i det gemensamma intresset att öka sin kunskap om äldre och åldrande. Kurserna finns på grund- och avancerad nivå. För den som vill fördjupa sina kunskaper i gerontologi finns ett Magister-program i gerontologi. IFG bedriver sedan många år uppdragsutbildningar, framförallt i olika kommuner.

Några citat från studentutvärderingar:

Kursen har gett mig mycket ny kunskap som jag redan använt mig av i mitt arbete”

Överlag så har denna kurs gett mig otroligt mycket att tänka på och jag ser nu äldre och åldrande ur många nya perspektiv än vad jag tidigare gjorde. Detta innebär även att förhållningssättet till äldre ser mycket annorlunda ut än tidigare. Jag ser dem inte som svaga och hjälplösa längre, men snarare som unika individer som har en hel livshistoria bakom sig men även erfarenheter och kunskap som många inte har än”

Vid IFG bedrivs forskning kring äldre och åldrande ur ett livsloppsperspektiv och med en multidisciplinär och tvärvetenskaplig ansats där såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsansatser används. Forskningen belyser flera olika aspekter av äldre och åldrande. IFG har till exempel en lång tradition av longitudinella populations- och tvillingstudier som bland annat syftar till att förstå det sociala, psykologiska, biologiska och funktionella åldrandet ur ett livsloppsperspektiv. IFG arbetar också med forskning som belyser äldre personers sociala situation och position i samhället. Tillämpad forskning är en viktig del i IFGs forskning som ofta genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Forskningen bedrivs inom Hälsohögskolans forskningsmiljö SIHW och centrumbildningen Jönköping Academy


IFG har en lång tradition av både regionala, nationella och internationella samarbeten.

IFG har ett nära samarbete med Region Jönköpings län, bland annat genom Geriatrikum där personal vid avdelningen finns representerade i styrgruppen. Geriatrikum är ett samarbete mellan Region Jönköping län, länets 13 kommuner samt Hälsohögskolan för att stärka geriatrisk forskning, kompetens och utveckling inom länet oavsett vårdgivare eller vårdprocess. Vidare är även Kommunal utveckling, som arbetar på uppdrag av kommunerna i Region Jönköpings län en viktig samverkanspartner.

IFG representerar Jönköping University (JU) i de nationella konsortierna Svenska Tvillingregistret (STR), National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden (NEAR) samt Interplay of Genes and Environment Across Multiple Studies (IGEMS). Vidare finns JU:s partnerrepresentant för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) vid IFG.

Samarbetet med Penn State University i USA startade redan på 1980-talet. Här tillämpades forskningssamarbeten inom flertalet områden. Samarbetet kom att utökas och inkluderade även utbildningar. Kursen ”Aging in a Welfare State”, som pågår än i dag, är ett exempel på detta långvariga samarbete. En utbildning som idag kontinuerligt erbjuds studenter vid Utah State University.

Under senare år har fler internationella samarbeten utvecklats, bl a med Indiana University Southeast, University of Southern California – Riverside i USA samt Tomsk Polytechnic University i Ryssland (tills vidare pausat). Samarbeten som främst fokuserar på forskning.

År 2001 startade, under ledning av Stig Berg, ett samarbete med Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy, Vietnam. Detta samarbete har därefter vuxit och inkluderar nu hela Hälsohögskolan. För att hedra minnet av Stig Berg som gick ur tiden 2009 inrättades en minnesfond, ”Stipend Fund in Memory of Stig Berg”.

IFG sprider den kunskap vi utvecklar och besitter till det omgivande samhället. Detta görs genom att arrangera och presentera vid seminarier och konferenser samt föreläsa för personal i olika verksamheter och intresseorganisationer samt vid förfrågan medverka i radio och tv-reportage.

Personal vid IFG skriver dessutom kontinuerligt kurslitteratur, debattartiklar samt inlägg via sin blogg för att sprida kunskap och engagera sig i samhällsdebatter rörande äldre och åldrandefrågor. Du kan också följa institutet via sociala medier på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för regelbunden uppdatering.

Två av hedersdoktorerna vid Jönköping University är knutna till IFG och dess gerontologiska forskning. Dessa är Chandra Reynolds – University of California – Riverside och Nancy Pedersen – Karolinska Institutet.

IFG - kontakt och personal

Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, IFG, Box 1026, 551 11 Jönköping

Avdelningschef
Sofi Fristedt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programansvarig för magisterprogrammet i Gerontologi
Charlotta Nilsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet Vård av äldre
Therese Bielsten

Samordnare för fristående kurser
Lena Östlund