Jönköping International Business School är en av fyra fackhögskolor inom Jönköping University.

JIBS är en separat juridisk enhet och fungerar som ett icke vinstdrivande aktiebolag som ägs av Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

JIBS vd är också fackhögskolans akademiska ledare och medlem i Jönköping Universitys ledningsgrupp, vilken består av rektor, rektors stab samt vd:arna för vart och ett av de sex bolag som ingår i Jönköping University. 

Vår ledningsstruktur är direkt kopplad till vår juridiska status som ett oberoende, icke-vinstdrivande dotterbolag till Jönköping University, som verkar enligt Aktiebolagslagen.

JIBS vd är ansvarig för fackhögskolans strategi och implementeringen av denna, samt för skolans relationer med det lokala samhället och näringslivet.

Jönköping University

Jönköping University är organiserat som en icke-vinstdrivande koncern. I koncernen ingår Stiftelsen Högskolan i Jönköping och dess sex helägda dotterbolag. Dessa är organiserade som aktiebolag och omfattar Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School, Tekniska Högskolan, Högskoleservice och Jönköping University Enterprise. Stiftelsen bedriver sin verksamhet genom dotterbolagen.