Tre personer bakom jordglob i JIBS entré

År 1992 presenterades en rapport för utbildningsministern. Rapporten föreslog att man skulle inrätta en handelshögskola i Jönköping med en internationell dimension vad gällde lärare, studentutbyte och kursplaner.

Verkställande direktörer /Akademiska ledare

  • 1994 - 1996 Agne Boeryd
  • 1996 - 2000 Leif Lindmark
  • 2000 - 2001 Leif Melin
  • 2001 - 2007 Rolf A Lundin
  • 2007 - 2010 Niclas Adler
  • 2011 Agneta Bladh (interim)
  • 2012 - 2015 Johan Roos
  • 2016 Anna Blombäck (interim)
  • 2016 - 2023 Jerker Moodysson
  • 2023 Johan Klaesson (interim)

Bakgrund

Högskoleutbildning i ekonomi hade startat redan 1970 i Jönköping, då i samarbete med Göteborgs Universitet. 1977 inrättades Högskolan i Jönköping, med två nationella utbildningsprogram inom ekonomi; redovisnings-/revisionslinjen och sekreterarlinjen. 1989 fick Högskolan i Jönköping rätt att även examinera en fyraårig ekonomlinje.

I slutet av oktober 1988 träffade professor Åke E Andersson, som var mycket aktiv i debatten om regional utveckling, landshövding Gösta Gunnarsson över en lunch för att diskutera regionala utvecklingsfrågor. Resultatet blev att länsstyrelsen beställde en analys av Jönköpings län med betoning på kunskap, infrastruktur och kultur. Rapporten ”Regional vitalisering – en analys och vision för Jönköpings län” överlämnades till länsstyrelsen i början av 1990.

Till sin hjälp hade Andersson framför allt haft (dåvarande) ekonomie doktor Charlie Karlsson.

Porträttbild av man med JIBS i bakgrunden

Åke E Andersson

Det viktigaste förslaget i rapporten var en satsning på en internationellt orienterad handelshögskola av högsta klass i Jönköping.

Många ansåg att förslaget var orealistiskt men andra fann det lockande. En undersökning som genomfördes i regionen visade att det fanns ett starkt stöd för den här typen av högskola.

Länsstyrelsen ville gå vidare, och senare samma år bildades Stiftelsen Internationella Handelshögskolan i Jönköping, med landshövding Gösta Gunnarsson som ordförande och Charlie Karlsson som projektledare och verkställande direktör. Under de kommande åren genomfördes ett omfattande förankringsarbete för idén om en internationell handelshögskola i Jönköping.

Äldre man tillsammans med två studenter

Charlie Karlsson

Grundandet

Stiftelsens styrelse publicerade 1992 en rapport (med Charlie Karlsson som huvudförfattare) innehållande ”ett konkret förslag till en ny handelshögskola i Sverige som kan bidra till att utveckla och förnya högre ekonomisk utbildning och forskning i Sverige”.

En viktig nyhet som presenterades i rapporten, och senare genomfördes, var fadderföretagsprogrammet, där studenterna fick nära kontakt med ett företag redan i början av sina studier.

Rapporten argumenterade för entreprenörskap samt små och medelstora företag som en viktig profil. Detta presenterades som ett alternativ till det "administratörsperspektiv" som traditionellt dominerande i svenska ekonomiutbildningar. Utökat samarbete med lokala och nationella företag betonades.

Rapporten argumenterade också för resurser för att etablera en forskarutbildning, baserat på att en eventuell framgång för kandiat- och masterprogrammen var beroende av en lärarkår med starkt akademisk rykte och kunskap

Flagga med JIBS logotyp 1994-2015

Flagga med JIBS logotyp 1994-2015

En möjlighet att realisera idén dök 1993, då den svenska regeringen beslutade att privatisera, den då relativt lilla, högskolan i Jönköping. Högskolan i Jönköping blev en stiftelsehögskola och Institutionen för ekonomi utgjorde grunden för den nya Internationella Handelshögskolan.

De två andra fackhögskolorna var Högskolan för lärande och kommunikation och Tekniska Högskolan. (Hälsohögskolan blev en del av Högskolan i Jönköping 2002.

En internationell Board of Advisors bestående av 12 framstående professorer från välrenommerade universitet i Europa och USA bildades. Under uppbyggnadsfasen var den samlade erfarenheten och expertisen hos the Board of Advisor mycket värdefull och spelade en viktig roll vid rekryteringen av de första professorerna.

De första åren

De första studenterna anlände hösten 1994. Det fanns då ett fyraårigt magisterprogram i International Business Administration, ett treårigt kanditatprogram i Affärsinformatik (fyraårigt magisterprogram från 1995), och ett affärsjuristprogram. 1995 startades ytterligare ett magisterprogram, Internationell Ekonomi och Politik.

Erik Dahlbergsgymnasiet

Erik Dahlbergsgymnasiet

Vid starten hade Internationella Handelshögskolan totalt 33 anställda, inklusive administrativ personal och tre professorer. Då man saknade egna lokaler hyrdes två kontorslokaler och utbildningen hölls i flera olika lokaler runtom i staden. Tack vare ett gemensamt initiativ mellan kommunen och högskolan, och med sponsring från ett 30-tal regionala företag, kunde ett nytt högskoleområde börja byggas 1995. Internationella Handelshögskolans karakteristiska runda vita byggnad ritades av White arkitekter i Göteborg och invigdes 1997.

Redan från början hade alla program ett internationellt fokus, och alla studenter gavs möjlighet att läsa utomlands i en eller två terminer. JIBS började utveckla partnerrelationer med universitet över hela världen och 2001 hade man 200 partneruniversitet. Från och med 2003 kunde internationella studenter läsa hela program på engelska på JIBS.

Skolans internationella fokus har kvarstått såväl avseende utbildningarnas innehåll som sammansättningen av studenter. 2020 kom uppskattningsvis 50 % av programstudenterna från andra länder.

JIBS strävade tidigt efter att utveckla kvalitetssystem och läroplaner av absolut högsta klass för att visa internationell konkurrenskraft och relevans. 2008 fick JIBS den första programackrediteringen och sedan 2015 är skolan dubbelt ackrediterade av EFMD (EQUIS) och AACSB - de två internationellt mest erkända organisationerna för ackreditering av handelshögskolor.

Fadderföretagen visades upp i JIBS entré

Fadderföretagen visades upp i JIBS entré

Entreprenörskap och samarbete med samhället betonades inom både forskning och utbildning. Det var obligatoriskt för alla kandidatstudenter att gå en kurs i entreprenörskap och studenterna på Business Administration tilldelades ett fadderföretag under de två första åren av sin utbildning. Satsningen på fadderföretag var unik i Sverige och har sedan dess fått många efterföljare på universitet i hela Skandinavien.

Forskning och forskningscenter

JIBS-byggnaden en solig dag

JIBS-huset, ett landmärke i Jönköping

Sedan starten har JIBS fokuserat på forskning och forskningsutbildning. Fokus har legat på tvärvetenskapliga områden mer än på specifika discipliner för att öka tyngden och genomslagskraften för den forskning som bedrivs. Det har resulterat i en dynamisk forskningsmiljö med flera internationellt erkända forskningsgrupper.

Forskningens fokusområden har i princip varit oförändrade genom åren. Sedan 2012 är de definierade områdena entreprenörskap, ägande och förnyelse.

För att dra maximal nytta av de specialiserade tvärvetenskapliga nav har flera ”centres of excellence”, företrädesvis finansierade genom externa medel, vuxit fram. Dagens tre forskningscenter är, Media, Management and Tranformation Centre (MMTC) (grundat 2003), Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) (grundat 2005) och Centre of Entrepreneurship and Spatial Economics (Cense) (grundat 2010).

JIBS tydliga fokus på forskning och på specifika forskningsområden har gett internationellt erkännande. Baserat på publikationer och citeringar rankar JIBS mycket högt både i Europa och globalt när det gäller forskning inom entreprenörskap, familjeföretagande och regionalt företagande.

The front page of "the emergense of the international business schol and the university foundation in Jönköping"

Click on the image to read Professor Charlie Karlsson´s story.

Årtal

1970 Högskoleutbildning i ekonomi startas av skolförvaltningen i Jönköping, i samarbete med Göteborgs universitet.

1977 Högskolan i Jönköping inrättas och startar två nationella linjeutbildningar inom ekonomi: redovisnings-revisionslinjen och sekreterarlinjen.

1990 Stiftelsen Internationella Handelshögskolan i Jönköping bildas för att driva idén om en internationell handelshögskola.

1994 Högskolan i Jönköping ombildas till stiftelsehögskola. Internationella Handelshögskolan startar sin verksamhet som en av tre fackhögskolor.

1995 Högskolan i Jönköping får rätt att utfärda doktorsexamen inom företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi och statsvetenskap.

1996 Första professorsinstallationen hålls i Kristine Kyrka. 12 professorer installeras.

1997 Invigning av lokaler på det nya högskoleområdet vid Munksjön. JIBS blir först i Sverige med att använda den internationella ECTS-skalan för betygssättning av kurser.
Första doktorsdisputationen: Anders Melander, företagsekonomi.

1998 Stort forskningsanslag från Wallenbergstiftelsen - 25 miljoner kronor till Programmet för Entreprenörskap och Tillväxt plus 10 miljoner kronor till uppbyggnaden av ett informationscenter för entreprenörskap på Universitetsbiblioteket. JIBS Alumnförening bildas

1999 Första kvinnliga professorn installeras: Elisabeth Sundin i företagsekonomi.

2001 Den världsledande entreprenörskapsforsknings-konferensen The Babson College – Kauffmann Foundation Entrepreneurship Research Conference hålls i Jönköping.
Första kvinnliga doktorn: Eleonor Alhager, rättsvetenskap.

2003 Hela program ges på engelska för att ge möjlighet för internationella studenter att studera på heltid i Sverige.

2008 Kandidatprogrammet International Management blir EPAS-ackrediterat.

2009 Internationella Handelshögskolan får rätt att ge civilekonomexamen enligt den nya examensordningen.

2010 1000 regionalforskare från hela världen samlas i Jönköping när den största kongressen någonsin för regionalforskare arrangeras av ERSA (European Regional Science Association) tillsammans med JIBS.

2011 De första betalande internationella studenterna anländer till JIBS. Masterprogrammet Strategic Entrepreneurship blir dubbelackrediterat genom att erhålla EPAS-ackreditering.

2012 Första prisutdelningen i JIBS Entrepreneurship Challenge, en tävling för studenter som möjliggjorts av en donation från "Aktiestinsen" Lennart Israelsson.

2013 JIBS skriver under FNs PRME-principer, för ökat fokus på hållbarhet och samhällsansvar i utbildningarna. Projektet Vertikals, som ska göra forskare mer synliga i samhället och i media, lanseras.

2014  Masterprogrammet Strategic Entrepreneurship får en 5-årig EPAS-ackreditering. 

2015 JIBS erhåller EQUIS- och AACSB-ackreditering.

2018 JIBS erhåller förnyad EQUIS-ackreditering, den här gången för en 5-årsperiod.

2021 JIBS rankas för första gången bland top 95 i FT's European Business School ranking och bland top 100 i FT's Master in Management ranking.