KURSPLAN
Att åldras med omsorg, 7,5 högskolepoäng
Ageing in a Context of Care, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod:HAOG17
Fastställd av:Utbildningschef 2015-10-20
Gäller fr.o.m.:2017-01-23
Version:1
Diarienummer:2015/4195 (313) Insitutet för gerontologi
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:OM1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Gerontologi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva teorier och etiska principer tillämpbara i vård och omsorg om äldre
  • redogöra för bemötande av den äldre personen utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
  • redogöra för aktivitetens betydelse för den äldre personen samt på vilket sätt den kan bidra till en meningsfull vardag och en god hälsa.

Färdighet och förmåga

  • identifiera orsaker till ohälsa samt föreslå förebyggande insatser och åtgärder vid vård och omsorg av äldre
  • tillämpa kunskap om aktiviteter för äldre personer och motivera dess genomförande i praktiken
  • identifiera faktorer av betydelse vid vård och omsorg av äldre personer i livets slutskede.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över etiska ställningstaganden och argumentera kring dessa utifrån teorier och etiska principer
  • visa insikter i ett personcentrerat förhållningssätt i vård och omsorg om äldre.

Innehåll

Ur ett biopsykosocialt perspektiv behandlas följande områden:
- äldreomsorgens organisation och historik
- etik och bemötande
- våld mot äldre
- nutrition, oral hälsa, fall, trycksår, urinvägar och mag- tarmfunktion
- aktivitetens betydelse
- vård i livets slutskede för den äldre personen

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av distanskurs via nätet med föreläsningar och gruppdiskussioner.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av skriftlig gruppuppgift, skriftlig individuell inlämningsuppgift samt gruppdiskussioner.
Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Ernsth Bravell, M. (Red.). (2013). Äldre och åldrande. Grundbok i gerontologi. Malmö: Gleerups Utbildning.

Harnett, T., Jönson, H., & Wästerfors, D. (2012). Makt och vanmakt på äldreboenden. Lund: Studentlitteratur.

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.

Socialstyrelsen. (2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativvård. Vägledning, rekommendationer och indikatorer. Stöd för styrning och ledning. [Hämtad 2015-01-28].
http:www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-4

Strang, P. (2012). Palliativ vård inom äldreomsorgen//. Lund: Vårdförlaget.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.

Content updated 2018-03-23

Education
Content updated 2015-06-24
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information