KURSPLAN
Inköp, 7,5 högskolepoäng
Purchasing, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod:TIKN10
Fastställd av:VD 2020-06-01
Gäller fr.o.m.:2020-08-01
Version:1
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området
Ämnesgrupp:IE1
Fördjupning:G2F
Huvudområde:Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för inköpslogistik och dess roll i en industriell verksamhet, innefattande kunskap om grundläggande begrepp, metoder och modeller samt om aktuell forskning
- Visa förståelse för utformning, planering och styrning av material- och informationsflöden, med fokus på inköp och logistik

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att utforma, planera och styra material- och informationsflöden genom medvetna val gällande inköpsstrategi
- visa förmåga att söka, identifiera, samla, värdera och kritiskt tolka inköpsrelaterad information
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och analysera inköpsrelaterade problem
- visa förmåga att självständigt planera, genomföra och skriftligt redogöra för inköpsrelaterade utredningar
- visa förmåga att applicera anskaffad kunskap i praktiken samt visa på en förståelse för inköp som en profession

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att föreslå och jämföra olika alternativ för utformning, planering och styrning av materialflöden med fokus på inköp samt bedöma de konsekvenser och risker som alternativen medför
- visa förmåga att bedöma hållbarhetsaspekter för inköp, leverantörsrelationer och transporter
- visa förmåga att tillämpa ett interdisciplinärt tillvägagångsätt samt systemperspektiv

Innehåll

Målet med kursen är att ge kunskap om logistik från ett inköps och värdeflödesperspektiv. Fokus ligger på inköpsfunktionens betydelse för företagets resultat.

Kursen innehåller följande moment:
• Inköp och strategisk anskaffning
• Leverantörsrelationsinitiering: definiera behov, specificera och dokumentera
• Utvärdera leverantörsportfölj, val av leverantörer
• Förbereda förhandlingar
• Leverans- och betalningsvillkor samt avtalshantering
• Leverantörsrelationer
• Företags samhällsansvar (CSR, engelska för Corporate Social Responsibility)
• Inköpsorder, prestationsmått (nyckeltal), och leverantörsutvärdering
• Leverantörsutvecklingsprocess

Undervisningsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar, inspelade föreläsningar, gästföreläsningar övningsuppgifter/inlämningsuppgifter samt gruppuppgifter.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Teknisk logistik, 7,5 hp eller Företagslogistik 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen2,5 hpU/G
Seminarie1 hpU/G
Fallstudie1,5 hp5/4/3/U
Slutprojekt2,5 hp5/4/3/U

Övrigt

Kursen är utformad för blandat lärande (blended-learning).

Kurslitteratur

Litteraturlista

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Titel: Purchasing and Supply Chain Management, 7th ed.
Författare: Arjan van Weele
Förlag: Cengage
ISBN:9781473749443

Content updated 2020-08-25