YH-KURSPLAN
Utvecklingspsykologi, 25 yrkeshögskolepoäng
Development Psychology, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod:YLUPS0
Fastställd av:Ledningsgruppen (Yh) 2020-04-16
Gäller fr.o.m.:2020-08-01
Version:1

Syfte

Kursen förmedlar specialiserade kunskaper om barn, ungdomars och vuxnas psykologiska utveckling och lärande utifrån individens olika behov. Socialisationsprocessen, mångfald och individens förutsättningar och livsvillkor är andra områden som berörs i kursen.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1 Redogöra för barns, ungdomars, vuxnas utveckling, lärande och behov
2 Beskriva socialisationsprocessens påverkan på den enskilde individens under livets olika skeenden
3 Redogöra för grundläggande teorier och begrepp inom utvecklingspsykologins område.

Färdigheter

4 Reflektera över sina egna attityders och värderingars betydelse i mötet med individen, anhöriga och övriga nätverk i olika livssituationer
5 Reflektera över och analysera omgivningens betydelse för barns, ungdomars och vuxnas utveckling, lärande och behov

Kompetenser

6 Planera, identifiera och diskutera arbetsuppgifter relaterade till aktuellt verksamhetsområde och målgrupp

Innehåll

- Psykologiska perspektiv på barns, ungdomars och vuxnas utveckling och lärande belyst ur ett historiskt och samtida perspektiv
- Grundläggande teorier och begrepp inom pedagogisk psykologi.
- Variation och mångfald kring barns och ungdomars olika erfarenhetsvärldar och livsvillkor samt dess påverkan utifrån socialisationen
- Socialisationsprocessen, individens livsvillkor och utveckling, grupp och samhällsstrukturer samt dess påverkan utifrån ett psykologiskt perspektiv
- Värdegrund och salutogent förhållningssätt
- Interkulturalitet
- Bemötande

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Bedömning
Läranderesultat 1,2 och 3 examineras med skriftlig tentamen
Läranderesultat 4,5,6,7 och 8 examineras med enskild skriftlig inlämningsuppgift

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen15 yhpIG/G/VG
Enskild skriftlig inlämningsuppgift5 yhpIG/G/VG
Seminarium5 yhpIG/G

Betygskriterier

För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd självständigt värdera lämplig insats under ett samtal eller modell utifrån ett hälsofrämjande och salutogent perspektiv samt kunna analysera sitt eget och andras agerande i samtalssituationer kopplat till kurslitteraturen.

Kurslitteratur

Meddelas före kutsstart.

Content updated 2020-08-25