YH-KURSPLAN
Ekonomi - inriktning fastighetsekonomi, 20 yrkeshögskolepoäng
Economy - Real Estate Management, 20 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod:YTEIF0
Fastställd av:Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-25
Gäller fr.o.m.:2020-08-01
Version:1

Syfte

Kursen syftar till att ge övergripande kunskaper om nyckeltal, prisstrukturer och avtal samt hur affärer uppstår inom fastighetsbranschen. Kursen ger också specialiserad kunskap om sambandet mellan kostnader, intäkter, avkastningskrav och investeringar, med speciell inriktning mot fastighetsekonomi. Kursen syftar även till att ge färdigheter i att upprätta och följa upp investeringskalkyler och projektbudgetar.
Kursen bidrar delvis till följande övergripande mål: 2, 6, 7, 9, 11, 13.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för grunderna i företagsekonomi
2. redogöra för begrepp kopplade till fastighetsekonomi, avtal och nyckeltal inom fastighetsbranschen
3. redogöra för sambandet mellan kostnader, intäkter, avkastningskrav och investeringar
4. beskriva hur affärer uppstår i fastighetsbranschen
5. redogöra för priser, prisstrukturer och förhandlingars betydelse för fastighetsbranschen

Färdigheter

6. reflektera över sambandet mellan kostnader, intäkter, avkastningskrav, investeringar och hållbarhet med speciell inriktning mot fastighetsekonomi
7. upprätta projektbudget, lönsamhets- och investeringskalkyl samt efterkalkyl
8. upprätta LCC-kalkyler

Kompetenser

9. analysera investeringskalkyler

Innehåll

- Grundläggande företagsekonomi
- Investeringskalkyler
- Upprätta projektbudget och efterkalkyler
- Affärsmannaskap och förhandling inom fastighetsbranschen
- Priser, prisstrukturer
- Nyckeltal inom fastighetsbranschen

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, handledning/grupparbeten och företagsbesök.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i Matematik 2 (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1, 3, 7 och 9 examineras med tentamen (10 Yhp)
Läranderesultat 2, 4, 5, 6 och 8 examineras med inlämningsuppgifter (10 Yhp)

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen10 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgifter10 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna analysera hur styrning och ekonomi påverkar investeringar som genomförs i fastighetsbranschen samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.

Content updated 2020-08-25