YH-KURSPLAN
Examensarbete - Byggproduktionsledare, 20 yrkeshögskolepoäng
Deegree Project - Construction Site Management), 20 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod:YTXBP0
Fastställd av:Ledningsgruppen (Yh) 2018-11-20
Gäller fr.o.m.:2020-08-24
Version:1

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande självständigt ska genomföra en studie eller ett projekt och med lämpliga metoder använda, tillämpa och vidareutveckla de kunskaper, färdigheter och kompetenser som skapats i utbildningen. Kursen ger även orientering om vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering. Kursen förläggs i slutet av utbildningen.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

• Återge några fundamentala grunder i vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering

Färdigheter

• Självständigt och med lämpliga metoder, planera, genomföra, dokumentera, diskutera och utvärdera en projektuppgift eller studie med genomtänkta frågeställningar, teorier och metodval
• Söka, analysera och bearbeta ändamålsenlig data, information och kunskap
• Författa en rapport, delvis på engelska, med genomtänkt struktur, formalia och språkhantering, samt Presentera och diskutera sitt arbete
• Sätta sig in i ett annat arbete och formulera konstruktiv kritik
• Översiktligt reflektera över process och metoder i genomförandet av sitt arbete

Kompetenser

• Självständigt, inom givna ramar ansvara för planering och genomförande av en studie eller ett projekt

Innehåll

• Vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering
• Förberedelser och målbeskrivning
• Planering och metodval
• Genomförande
• Skriftlig rapport, delvis på engelska
• Muntlig redovisning och opponering

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och handledarträffar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig rapport pch opponering20 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna göra analyser och reflektioner samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas i god tid före kursstart.

Content updated 2020-08-25