Porträttfoto av man

Lennart "Aktiestinsen" Israelsson utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för att aktivt stöttat forskning och utbildning i Sverige och särskilt i Jönköpingsregionen.

Lennart Israelsson har 60 års erfarenhet av aktiesparande och har under lång tid gjort sig känd för en skarp analytisk förmåga och ett gott omdöme inte bara inom den finansiella sektorn. Under senare år har Lennart Israelsson aktivt stöttat forskning och utbildning. På nationell nivå har han bidragit till forskning om individers utveckling i ett livsperspektiv i en föränderlig värld genom en stiftelse som förvaltas av Kungliga Vetenskapsakademin.

Han är starkt engagerad i verksamheten vid Högskolan i Jönköping och genom engagerade insatser har han främjat entreprenörskap hos studenter och forskare. Han upprättat två oberoende stiftelser med syfte att uppmuntra och premiera dels studenters entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan och dels entreprenöriellt forsknings- och utvecklingsarbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet vid Hälsohögskolan.

Porträttfoto av man

Göran Koch har som chef vid Odontologiska Institutionens barntandvårdsavdelning 1972 — 2001 varit initiativtagare till och drivkraft för det framgångsrika tandhälsoarbete som ligger till grund för den framskjutna position som tandvården och tandhälsan i Jönköpings län har i dag.

Nationellt och internationellt är professor Göran Koch erkänd som välmeriterad forskare och föreläsare. Han har genom sin forskning och genom sina många uppdrag i svenska och internationella tandläkarorganisationer bidragit till att sätta Jönköping och Odontologiska Institutionen på kartan. Med mer än 215 vetenskapliga artiklar, ett tiotal läroböcker som utgivits på flera språk samt som medarrangör i flera konsensuskonferenser har Göran Koch försett tandläkarvärlden med stora kunskaper.

Forskarstuderande på Hälsohögskolan har i Göran Koch en outtröttlig handledare och inspiratör. Hans engagemang och förmåga att entusiasmera och uppmuntra i forskning och utbildning har varit och är en stor tillgång för alla som arbetar eller får behandling i tandvården.

Porträttfoto av kvinna

Deirdre McCloskey är i dag verksam som professor i historia, engelska, kommunikation och nationalekonomi vid University of Illinois i Chicago. Hennes arbete har fått global genomslagskraft och påverkat forskning över hela världen.

Hon har skrivit 15 böcker och cirka 360 artiklar inom filosofi, retorik, feminism, etik, juridik och inte minst ekonomisk historia och teori. Som författare till "The Rhetoric of Economics" är McCloskey känd för att ifrågasätta nationalekonomins grundläggande antaganden. Förutom att bidra till detta ämnes utveckling har hon bidragit till liknande forskning inom flera andra ämnen, bland annat forskning om entreprenörskap och genus vid Högskolan i Jönköping. På senare tid har hon tagit sig an utmaningen att beskriva västvärldens ekonomiska historia från ett filosofiskt perspektiv i fyra volymer i serien "The Bourgeois Era".

Deirdre McCloskey har gästat Högskolan i Jönköping vid ett flertal tillfällen, och genom workshops och föreläsningar inspirerat doktorander och forskare att i sann akademisk anda ständigt granska och ifrågasätta det vi tar för givet.

Porträttfoto av kvinna

Chandra A. Reynolds utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för  en framstående gärning som forskare inom kvantitativ genetik och kognitivt åldrande samt för betydelsefulla insatser för gerontologisk forskning vid Hälsohögskolan.

Chandra A. Reynolds är verksam som professor vid University of California, Riverside, och har en strålande karriär inom den moderna gerontologin. Hennes forskning är inriktad mot hur skillnader under åldrandet kan förklaras av gener och livsstil med ett särskilt fokus på skillnader i minnes- och tankeförmåga.

Chandra A. Reynolds har framför allt arbetat med de tvillingundersökningar och främst den longitudinella tvillingstudien Swedish Adoption/Twin Study of Aging (SATSA) som varit en framgångsfaktor för gerontologin lokalt och nationellt. Hon har sedan ett tiotal år varit en betydelsefull samarbetspartner knuten till åldrandeforskningen vid Hälsohögskolan och Institutet för gerontologi. Hon är en mycket produktiv och kunnig forskare. Hon delar generöst med sig av sina stora kunskaper kring kognitivt åldrande och metod och statistiska tillvägagångssätt, vilket har bidragit och kommer att bidra till utvecklingen av äldreforskningen vid Hälsohögskolan.

Porträttfoto av man

Dean Andrew Shepherd utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för en internationellt framstående gärning som forskare inom entreprenörskap samt för viktiga insatser för utvecklingen av entreprenörskapsforskningen vid Internationella Handelshögskolan.

Dean Andrew Shepherd innehar sedan 2007 Randall L. Tobias professur i Entrepreneurial Leadership vid Kelley School of Business, Indiana University. Han tog sin doktorsexamen vid Bond University i Australien. Dean Shepherd är en internationellt erkänd forskare inom sitt område med ett imponerande antal publicerade artiklar i högt rankade tidskrifter. Han är chefredaktör för Journal of Business Venturing samt sitter i redaktionsrådet för bland annat tidskrifterna Entrepreneurship, Theory and Practice, Journal of Management Studies och Academy of Management Journal.

Dean Andrew Shepherd har länge varit en inspirationskälla för doktorander och forskare vid Internationella Handelshögskolan. Han har influerat flera av de vetenskapliga artiklar och avhandlingar som författats inom entreprenörskapsområdet. Dean Shepherd har besökt Internationella Handelshögskolan ett tiotal gånger, medverkat i doktorandkurser, arrangerat workshops, varit opponent på doktorsavhandlingar samt varit medlem i handledarkommittéer för ett antal doktorander.

Porträttfoto av man

Doru M. Stefanescu, The Ohio State University, utses till hedersdoktor för hans engagerade insatser och samverkan. Hans insatser har haft avgörande betydelse för Tekniska Högskolans forskning inom gjutningsområdet.

Forskargruppen Material och Tillverkning — Gjutning (Materials and Manufacturing — Casting, MMC) vid JTH har under lång tid haft ett fruktbart samarbete med professor Doru Stefanescu både inom forskningen och forskarutbildningen. Han har deltagit aktivt i forskarutbildningen, är en värdefull partner i vetenskapliga diskussioner och ingår som expert i forskargruppens internationella nätverk. Nätverkets syfte är att samla och kommunicera med de bästa forskarna inom gjutningsområdet i utvecklingen av forskningen vid JTH och forskningsområdet. Nätverket har varit ytterst viktigt för att forma forskningsstrategin för MMC.

Doru M. Stefanescu är en av de främsta forskarna inom gjutning av komponenter med en mycket stor bredd, med speciellt fokus på gjutjärn men även modellering av stelningsförlopp. Han är flitigt använd organisatör av vetenskapliga konferenser.