Undertecknare av PRME sedan 2013

PRME

Principles for Responsible Management (PRME) är ett globalt initiativ som lanserades av FN 2007. JIBS har varit undertecknare av PRME sedan 2013.

Syftet med PRME är att stärka hållbarhetsprofilen hos handelshögskolor runt om i världen och att förse ekonomistuderande med kunskap och förmåga att uppnå förändring. Initiativet bygger på uppfattningen att affärsverksamhet är en viktig del av världen och en viktig faktor för att kunna forma en hållbar framtid för alla. Med detta som utgångspunkt är PRME:s uppdrag att främja en hållbar utveckling genom att förändra managementutbildningar och att skapa förutsättningar för att utbilda morgondagens ansvarsfulla beslutsfattare.

Sex principer hjälper och inspirerar handelshögskolor att främja hållbarhet och corporate social responsibility. Principerna syftar till att ge framtida ledare de färdigheter som behövs för att balansera ekonomiska och hållbarhetsmässiga mål och samtidigt uppmärksamma målen för hållbar utveckling (SDGs). Läs mer om de sex principerna på PRME:s webbsida.

Genom att anta de sex principerna har JIBS åtagit sig att delta i en kontinuerlig utvecklingsprocess avseende utbildning, forskning och dialog med näringslivet i frågor som rör CSR och hållbarhet.

JIBS förhållningssätt till PRME

JIBS arbete med PRME förverkligas genom den vägledande principen ”responsible in action”. Denna princip är central för att främja och ytterligare stärka vår ambition att utbilda ansvarsfulla ledare och att vara en förebild inom vårt verksamhetsområde.

”En av de vägledande principerna för Jönköping International Business School är att vara ”responsible in action”. Detta innebär att vara uppriktigt intresserad av och att aktivt ta hänsyn till etik, ansvar och hållbarhet, även när det medför kostnader och uppoffringar på kort sikt. Att vara ”responsible in action” innebär att utbilda ledare som utgår mer från en samhällelig nytta än av att maximera den individuella vinsten. Viktigast av allt, att vara ”responsible in action” innebär att vara medveten och reflexiv och att ha förmågan och beredskapen att agera i linje med den uppfattningen."

Jerker Moodysson Vd och akademisk ledare, JIBS

Att integrera ”responsible in action” innebär för JIBS att vi kommer att anta en tredubbel logik där social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet strålar samman. Hur vi ska arbeta för att uppnå detta kan beskrivas genom att relatera ”responsible in action” till både den individuella dimensionen och den kollektiva dimensionen av vår organisation. Den individuella dimensionen omfattar de anställdas och studenternas motivation och förhållningssätt till att delta i aktiviteter, utbildning eller forskning som rör etik, ansvar eller hållbarhet. Motivationen ger en indikation om graden av engagemang hos fakultet, personal och studenter när det gäller etik och ansvar. Beteendet indikerar i vilken omfattning personalens och studenternas kompetens och kunskap om etik, ansvar eller hållbarhet genomsyrar deras handlingar, prestationer och samhälleliga påverkan. Det innebär också att personalen kan vara etisk inom olika områden av sitt arbetsliv.

Den kollektiva dimensionen omfattar kultur och system för att skapa en etisk och ansvarsfull organisation. Kultur innebär att vi antar "responsible in action" som en vägledande princip och att vi identifierar gemensamma metoder i vår dagliga verksamhet som hjälper oss att efterleva denna princip.

JIBS system lever upp till de förväntningar som ställs på såväl miljöcertifiering och arbetsmiljöplaner som icke-diskriminering och jämställdhet för att kunna stödja personalens välbefinnande och hälsa och vår organisations övergripande hållbarhet.

Prisvinnande rapport

Som undertecknare av PRME ska JIBS regelbundet presentera en rapport över framstegen mot de sex principerna. JIBS fick motta erkännande för ”Advanced Sharing Information Practices” vid FN:s högkvarter i New York våren 2017 gällande framstegsrapporteringen.

Läs mer i Jönköping University's nyhetsartikel.

Nyckeldokument