För att kunna bli antagen till en utbildning måste du ha rätt behörighet. 

Alla utbildningar kräver grundläggande behörighet, vissa både grundläggande och särskild behörighet, och vissa utbildningar kräver till exempel att du gör ett antagningsprov. Om det är fler som söker till kursen eller programmet än det finns platser görs ett urval bland de som har sökt.

Här hittar du länkar till Universitets- och högskolerådet och antagning.se.se om bland annat vilka områdesbehörigheter som kommer gäller för utbildningsprogram.


 

Övergångsregler för sökande med betyg utfärdade före 2010

Övergångsregler innebär att om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet före den 1 januari 2010 så uppfyller du kraven även i fortsättningen. Det gäller också sökande som före den 1 januari 2010 uppfyller grundläggande behörighet genom samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning.

Grupp I Direktgruppen

I den här gruppen deltar sökande med slutbetyg från gymnasieskolan och sökande med betyg från gymnasial vuxenutbildning (minst två tredjedelar av gymnasiepoängen ska utgöra betyg från vuxenutbildningen).

Grupp II Kompletteringsgruppen

I den här gruppen deltar sökande som har slutbetyg från gymnasieskolan och som har kompletterat för behörighet eller ett högre meritvärde. Det gör även sökande med slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning där mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen utgörs av kurser med betyg från vuxenutbildningen. Till kompletteringsgruppen hör även de som styrker särskild behörighet genom folkhögskolestudier, basår eller andra motsvarande kunskaper.

Grupp III

Sökande med studieomdöme från folkhögskola.

Vid sidan av betygs- och provurvalen kan även annan saklig omständighet beaktas vid urvalet. Hit räknas funktionsnedsättning som innebär att du som sökande har svårt att hävda dig i den ordinarie urvalsprocessen. Du bör därför ha prövat alla möjligheter att förbättra din konkurrenssituation, t.ex. att ha gjort högskoleprovet. Du måste styrka dina skäl med intyg.

Särskild ansökan ska skickas till:
Jönköping University
Antagningen
Box 1026
551 11 Jönköping

För att prövning ska ske krävs:

  • att du sökt Jönköping University i första hand,
  • att du uttömt de möjligheter som står till buds för att förbättra din konkurrenssituation (t.ex. genom att göra högskoleprovet),
  • att dina meritvärden på betyg och högskoleprov inte skiljer allt för mycket från de meritvärden som krävs för att antas i den ordinarie antagningen.

Förutom anmälan till antagning.se ska en skriftlig ansökan vara Jönköping University tillhanda senast 15 april respektive 15 oktober.

Reell kompetens är din samlade kompetens, oberoende av hur du skaffat den eller om du har formella bevis på den.

Du som söker till en högskola har rätt att få din reella kompetens prövad men du måste ansöka om det. Reell kompetens är den samlade kompetens du har, oavsett hur du har skaffat den och oavsett om du har formella bevis på den eller inte. En bedömning av den reella kompetensen grundar sig normalt på kunskaper och erfarenheter som förvärvats utanför eller efter avslutad utbildning på ungdomsgymnasiet eller motsvarande. I normalfallet bör minst tre år ha förflutit efter avslutat ungdomsgymnasium för att nödvändiga förutsättningar för reell kompetens ska föreligga.

Högskolan tillämpar följande praxis vid prövning av reell kompetens för behörighet:

Lägst betyget Godkänt alternativt E i:

  • Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3 eller Svenska/Svenska som andra språk A + B 
  • Engelska 5 och 6 eller Engelska A
  • Matematik 1a, b eller c eller Matematik A
  • Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A

Tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder. För att konkurrera i någon urvalsgrupp måste du ha ett giltigt högskoleprovsresultat.

Vart ska man vända sig vid frågor?

Kontakta Antagningen tfn 036-10 10 50  eller den allmänna studievägledningen tfn 036-10 10 00 vid frågor som handlar om reell kompetens.

Vem fattar besluten?

En bedömning av reell kompetens är tidskrävande. Skicka därför in din anmälan med samtliga handlingar i så god tid som möjligt innan sista anmälningsdag. Handlingar som inkommer efter anmälningstidens utgång kommer inte att behandlas.

Jönköping University avgör om du har de nödvändiga förutsättningarna för att klara av den sökta utbildningen. Företrädare för utbildningarna gör bedömningen. Ett negativt beslut om reell kompetens kan omprövas.

Urval

Även om du bedöms behörig genom reell kompetens är det inte självklart att du får en utbildningsplats. Du konkurrerar i urvalet på dina samlade meriter. Om du inte har ett gymnasiebetyg att konkurrera med bör du göra högskoleprovet.

Om du söker ett program via antagningen kommer du att få ett besked där högskolans beslut om prövningen av reell kompetens framgår. Söker du fristående kurser framgår beslutet av antagningsbeskedet som kommer i mitten av juli/december.

När det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser måste ett urval göras bland de sökande. Av kursbeskrivningarna framgår vilken kurstyp kursen tillhör.

Grundkurs

Urval görs i tre huvudgrupper:

  • Betygsgrupp
  • Provgrupp
  • Poänggrupp

Fortsättningskurs

Urvalet bygger på tidigare studiemeriter.

Antal yrkesverksamma år

Poäng ges för antalet yrkesverksamma år på minst halvtid inom respektive område efter examen enligt följande:
Y1 = 10 år eller mer ger 7 poäng
Y2 = 7 – 9 år ger 5 poäng
Y3 = 3 – 6 år ger 3 poäng
Y4 = 1 – 2 år ger 1 poäng
Y5 = Mindre än ett år ger ingen poäng.

Avancerad nivå

Urvalet bygger på tidigare studiemeriter.

Jönköping University utförs ett obligatoriskt antagningsprov för alla sökande till Ämneslärarprogrammets samtliga inriktningar. Läs mer om antagningsprovet.

Har du frågor kring behörighet, kontakta Antagningen:

Email: antagning@ju.se
Telefon: 036-10 10 50 kl. 10.00-11.30 och 13.00-14.30