För att kunna bli antagen till en utbildning måste du ha rätt behörighet. 

Alla utbildningar kräver grundläggande behörighet, vissa både grundläggande och särskild behörighet, och vissa utbildningar kräver till exempel att du gör ett antagningsprov. Om det är fler som söker till kursen eller programmet än det finns platser görs ett urval bland de som har sökt.

Från och med antagningen till sommarkurserna 2022 kommer begreppet områdesbehörigheter inte längre att användas.


Områdesbehörigheterna tas alltså bort under 2022 och endast begreppet ”särskild behörighet” kommer användas. Den här förändringen leder till vissa ändringar i behörighetskraven till vissa utbildningar, och även till delvis förändrad meritpoäng för den med slutbetyg.


Områdesbehörigheterna försvinner 2022 på antagning.se

Grupp I Direktgruppen

I den här gruppen deltar sökande med slutbetyg från gymnasieskolan och sökande med betyg från gymnasial vuxenutbildning (minst två tredjedelar av gymnasiepoängen ska utgöra betyg från vuxenutbildningen).

Grupp II Kompletteringsgruppen

I den här gruppen deltar sökande som har slutbetyg från gymnasieskolan och som har kompletterat för behörighet eller ett högre meritvärde. Det gör även sökande med slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning där mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen utgörs av kurser med betyg från vuxenutbildningen. Till kompletteringsgruppen hör även de som styrker särskild behörighet genom folkhögskolestudier, basår eller andra motsvarande kunskaper.

Grupp III

Sökande med studieomdöme från folkhögskola.

Vid sidan av betygs- och provurvalen kan även annan saklig omständighet beaktas vid urvalet. Hit räknas funktionsnedsättning som innebär att du som sökande har svårt att hävda dig i den ordinarie urvalsprocessen. Du bör därför ha prövat alla möjligheter att förbättra din konkurrenssituation, t.ex. att ha gjort högskoleprovet. Du måste styrka dina skäl med intyg.

Särskild ansökan ska skickas till:
Jönköping University
Antagningen
Box 1026
551 11 Jönköping

För att prövning ska ske krävs:

 • att du sökt Jönköping University i första hand,
 • att du uttömt de möjligheter som står till buds för att förbättra din konkurrenssituation (t.ex. genom att göra högskoleprovet),
 • att dina meritvärden på betyg och högskoleprov inte skiljer allt för mycket från de meritvärden som krävs för att antas i den ordinarie antagningen.

Förutom anmälan till antagning.se ska en skriftlig ansökan vara Jönköping University tillhanda senast 15 april respektive 15 oktober.

Vad är reell kompetens?

Reell kompetens är din samlade faktiska kompetens oavsett hur, när eller var du har skaffat den. Det är alltså din samlade kompetens (kunskap) som du har skaffat dig genom formella studier men också informellt genom t.ex.:

 • Arbetsliv
 • Föreningsliv
 • Utbildningar utanför det formella utbildningssystemet
 • Andra livserfarenheter
 • Annan utbildning

För att du ska anses vara behörig ska din samlade kompetens motsvara behörighetskravet till kursen/programmet som du söker till.

Här följer några exempel för att ge dig en bättre bild av hur Jönköping University bedömer olika ansökningar:

Exempel 1:

Peter har gått det estetiska programmet på gymnasiet. Han har fått IG i Engelska 6. Efter gymnasiet åkte Peter till Australien där han arbetade på ett hotell och använde engelska språket både i tal och skrift under fem års tid. När han kommer hem till Sverige igen söker han kandidatprogrammet Internationellt arbete – inriktning Globala studier. Peter skickar in en ansökan om att få sin reella kompetens bedömd för Engelska 6. Han bifogar ett arbetsgivarintyg från hotellet han arbetat för i Australien, samt några exempel på texter han har skrivit på engelska. Han bifogar också en kompetensbeskrivning där han berättar hur och vad han har lärt sig under året han har arbetat i Australien. Här berättar han även hur hans engelska har utvecklats och blivit bättre.

Högskolan bedömer att Peter styrker att han har kunskaper i engelska som motsvarar Engelska 6 och beviljar hans ansökan. Detta beslut baseras på hans erfarenheter från arbete i ett engelsktalande land i fem år.

Exempel 2:

Tom har arbetat som undersköterska på ett äldreboende i fem år. Han har innan dess läst delar av omvårdnadsprogrammet på Komvux. Nu vill han läsa vidare till sjuksköterska. Han pratar med en studievägledare och inser att han inte är behörig till sjuksköterskeprogrammet. Orsaken är att han inte har godkänt betyg i Matematik 2b och Naturkunskap 2.

Tom bestämmer sig för att ansöka om att få sin reella kompetens bedömd. Han bifogar arbetsgivarintyg som styrker att han har arbetat som undersköterska tillsammans med en kompetensbeskrivning där han beskriver sitt arbete på äldreboendet. Han bifogar också ett rekommendationsbrev från sin chef. När högskolan behandlar Toms ansökan kan man inte se att Tom har tillgodogjort sig den kunskap som man får genom Matematik 2b eller Naturkunskap 2. Även om han är omtyckt och duktig på sin arbetsplats, avslås hans ansökan på grund av saknad kunskapsbehörighet .


Har du frågor kring detta kontakta Antagningen tfn 036-10 10 50 eller den allmänna studievägledningen tfn 036-10 10 00, https://ju.se/student/service/studievagledning/allmanna-studievagledningen.html.


Jönköping University tillämpar den praxis som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har tagit fram för bedömning av reell kompetens för behörighet. Du kan läsa om den på https://www.antagning.se/sv/betyg-och-behorighet/en-annan-vag/ansok-om-provning-av-reell-kompetens/.


När kan du ansöka om att få din reella kompetens bedömd?

 • Du kan göra en ansökan om du inte har formella meriter som styrker grundläggande eller särskild behörighet (det ämne/ämnen som krävs för att vara behörig till programmet/kursen). Men, du anser att du har fått den kunskapen på annat sätt och tror att du kommer kunna klara högskolestudier.
 • Om du tidigare bedömts av Jönköping University behörig genom reell kompetens ska du hänvisa till detta. Nästa gång du söker reell kompetens behöver du inte skicka in en ny ansökan.
 • Om du redan är behörig, via betyg och/eller arbetsintyg, ska du inte ansöka om bedömning av reell kompetens. Det ger ingen extra fördel.
 • Om du ska/håller på att läsa in ett saknat ämne på gymnasieskola eller Komvux. Om du kommer vara klar till senast sista kompletteringsdag behöver du inte ansöka om bedömning av reell kompetens.


Så här ansöker du om bedömning av reell kompetens

 1. Läs igenom informationen på https://www.antagning.se/sv/betyg-och-behorighet/en-annan-vag/grundlaggand-behorighet-med-vissa-kurser-och-arbete/.
 2. Anmäl dig till kurs/program via antagning.se senast sista anmälningsdag i tid, https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/viktiga-datum/
 3. Fyll i blanketten för ansökan om bedömning av reell kompetens som finns på antagning.se (https://antagning.se/globalassets/media/antagning.se/dokument/uhr-reko-blankett_2021.pdf)
 4. Ladda upp blanketten tillsammans med en kompetensbeskrivning, där du förklarar varför du anser att din reella kompetens motsvarar det du formellt saknar. Det kan vara t.ex. grundläggande behörighet och/eller specifikt ämne. Dessutom ska du ladda upp intyg som styrker det du skriver om i brevet på ditt konto på antagning.se senast sista anmälningsdag i tid.

Vad händer efter att du har ansökt?

Din ansökan behandlas av handläggare på här på högskolan och sedan får du ett meddelande på ditt konto på www.antagning.se när ett beslut tagits. Om du anser att högskolan tagit ett felaktigt beslut kan du överklaga, men först när du fått ditt antagningsbesked. På beskedet finns information om hur du ska göra. En överklagan ska inkomma inom tre veckor efter att du kunnat ta del av beskedet.


Vem fattar besluten?

Jönköping University bedömer de meriter du åberopar för att styrka din ansökan. Därefter tas ett beslut om du kan anses ha kunskaper som motsvarar det uppställda behörighetskravet eller inte.


Reell kompetens ger behörighet men inget meritvärde

Om du anses uppfylla behörighetskravet genom din reella kompetens är det viktigt att tänka på att du inte automatiskt får en utbildningsplats. De flesta kurser/program har fler sökande än platser och då görs ett urval baserat på de sökandes meriter (meritvärde). Detta innebär att du i de flesta fall måste konkurrera med andra sökande om en plats. Om du söker en utbildning på grundnivå och saknar meritvärde rekommenderar vi dig att göra högskoleprovet.


Urval

Din ansökan sorteras in efter den/de urvalsgrupper där du har ett meritvärde. Olika utbildningar kan ha olika urvalsgrupper, se https://ju.se/studera/anmalan-och-antagning/behorighet.html#showmore-Urval.


Vart ska man vända sig vid frågor?

Kontakta Antagningen tfn 036-10 10 50 eller den allmänna studievägledningen tfn 036-10 10 00 vid frågor som handlar om reell kompetens

När det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser måste ett urval göras bland de sökande. Av kursbeskrivningarna framgår vilken kurstyp kursen tillhör.

Grundkurs

Urval görs i tre huvudgrupper:

 • Betygsgrupp
 • Provgrupp
 • Poänggrupp

Fortsättningskurs

Urvalet bygger på tidigare studiemeriter.

Antal yrkesverksamma år

Poäng ges för antalet yrkesverksamma år på minst halvtid inom respektive område efter examen enligt följande:
Y1 = 10 år eller mer ger 7 poäng
Y2 = 7 – 9 år ger 5 poäng
Y3 = 3 – 6 år ger 3 poäng
Y4 = 1 – 2 år ger 1 poäng
Y5 = Mindre än ett år ger ingen poäng.

Avancerad nivå

Urvalet bygger på tidigare studiemeriter.

Kontakt

Har du frågor kring behörighet, kontakta Antagningen.

Email: antagning@ju.se
Telefon: 036-10 10 50 | tisdag & onsdag, 13.00 - 14.00 | torsdag & fredag - 10.00 - 11.00