Det är idag viktigare än någonsin att företag använder sina resurser effektivt för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. I denna studie presenteras en modell för att systematiskt identifiera och arbeta med förluster.

Konsekvensen av en produktion med mycket förluster är bland annat försenade leveranser, påverkad produktionsplanering och ineffektivt underhåll. Genom att arbeta med systematiserat förbättringsarbete kan dessa förluster reduceras. För detta krävs det att rätt saker mäts och att det som mäts analyseras och används. Dagens problem är inte att företag inte mäter prestationer alls, utan att de mäter för mycket. Allt som går att mäta mäts vilket gör att en stor mängd oförståeliga data samlas på hög i hopp om att det ska öka lönsamheten. Det som glöms bort är att det inte är mätningarna i sig som skapar lönsamhet utan att det endast är medel för förbättring.

Syftet med studien var att utreda var fallföretaget har sina största förluster med hjälp av befintliga data. Utifrån studiens observationer kunde detta inte identifieras då den data som registreras inte speglar verkligheten. Studien resulterar därmed i en utvecklad modell för hur förluster kan reduceras och hur tillförlitligt underlag ska säkerställas. Detta utifrån analyser av industrisystemet, underhållssystemet samt uppdelningen mellan operatörsunderhåll och specialistunderhåll. Studien belyser även att det är viktigt att endast mäta prestationer som följs upp och som stödjer förbättringsarbete. Delar som anses viktiga vid identifiering av förluster är standardiserat arbetssätt, användning av lämpliga nyckeltal, uppföljning av insamlade data och basera beslut på fakta. Dessa delar beskrivs i videoklippet nedan och hur de i samverkan med PDCA-principen skapar förutsättningar för företag att systematiskt identifiera och arbeta med förluster.