Rapporten har undersökt vad som kan bidra till en optimerad användning och anpassningsbar cellkontorsmiljö genom upprättandet av en utvärderingsmall. Mallen syftar till att redogöra brukares ställning till cellkontorets användning och anpassningsbarhet.

Cellkontor är en av de äldsta kontorstyperna som fortfarande används frekvent i dagens samhälle. Ett cellkontor är en statisk miljö som har svårt att anpassa sig efter tiden i en konkurrerande miljö. För att motverka bristen på flexibilitet betonas en ny form av flexibilitet som framgångsfaktor för framtidens kontor. Den nya formen av flexibilitet beskrivs som ett agilt förhållningssätt. Förhållningssättet tillåter verksamheter att bemöta oförutsägbara förändringar genom anpassningsbara kontorsmiljöer.

Till följd av formande trender ställs krav på att rumsgestaltningen ska stödja samhörighet mellan brukare. Fler kontorsanställda ser fördelarna och möjligheterna med arbete på olika geografiska platser. Fler personliga möten, ökade omstruktureringar samt ökad flexibilitet kring geografisk placering har givit upphov till ett skifte i vilka krav brukare ställer: större utbud av varierande miljöer, fler informella mötesplatser. För att tillgodose detta konstateras multifunktionella ytor och avslappnande miljöer som framgångsfaktorer för att bemöta de formande trenderna.

Agila arbetsplatser representerar nästa viktiga steg i arbetsplatsens utveckling. De skapas av den simultana och samordnade utveckling av platser och det arbetet som utförs på dem. Smarta väggar, multifunktionella ytor, anpassningsbara och reglerbara möbler är nyckelfaktorer vid skapande av anpassningsbara cellkontorsmiljöer. En anpassningsbar kontorsmiljö möjliggör för brukare att tillgodose grundläggande arbetsrelaterade behov såväl som individuella och varierande behov. Slutsatsen blir, att för att bibehålla en hög grad av social hållbarhet, måste verksamheter i samarbete med brukare analyseras utifrån kontorets förutsättningar och dess miljöer.