Inom de kommande åren behöver många nya skolor byggas och renoveras. För att dessa ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att erfarenheter från tidigare skolor samlas in. En sådan erfarenhetsåterföring är målet med denna studie.

Studien som beskrivs nedan är en sådan erfarenhetsåterföring från tre moderna skolor i Sollentuna. Studien följer en ramverksmodell framtagen av M. A. Hassanain och A. Iftikhar som kompletteras med metoden för pedagogisk gåtur; en metod där personal och elever från skolan tillsammans med forskaren diskuterar utbildningsmiljöns positiva och negativa aspekter.

Det erhållna materialet från metoderna består av intervju- och gåtursanteckningar, enkätsvar och fotografier från de besökta skolorna. Materialet analyseras genom en kvalitativ dataanalys där två av skolorna ställs mot varandra. Undersökningen svarar på hur skolorna förhåller sig till de viktigaste ämnena skolbyggandet står inför idag. Utöver detta presenteras sist i rapporten en sammanställning av resultatet och annan tidigare forskning i en kunskapsmatris för att bistå arkitekter, verksamheter och beställare vid framtida skolbyggande. Ämnena som undersöks är skolans dimensionering, förvaring, entréer, visuella miljö, ljudmiljö samt skolornas möblering, artefakter och ergonomi.

Slutsatser kring skolans anpassning av flöden och funktioners placering gent emot varandra samt elevernas förvaring presenteras. Rapporten presenterar även slutsatser kring hur en god ljud- och ljusmiljö kan uppnås under projekteringen, aspekter vid möbleringen av lärmiljöer samt bidrar ytterligare till diskussionen om genomsiktlighet i skollokaler. Slutligen tas tre nya ämnen upp för vidare forskning. Dessa är inrymning i lokalerna, skolans installationssystem och upphandlingar av skolor.