- Rätt ljus för rätt inlärning

Samhället står inför stora förändringar och skolan bör vara av sådan karaktär att elever blir förberedda för det samhälle de ställs inför. För att lära sig eget kreativt tänkande bör lärmiljön uppmuntra elever att vara aktiva under lektionen och reducera hierarkin i klassrummet.

Studien gjordes i samarbete med Liljewall Arkitekter och har grund i en förstudie vid namn ”Verktyg för utformning av framtidens skolmiljöer” av Nilson och Nordenknekt från Liljewall Arkitekter AB. Där behandlas den fysiska miljöns betydelse för det goda och kreativa lärandet. Nilson och Nordenknekt har i förstudien tagit fram verktyg för att förbättra lärmiljöer. Denna rapport vidareutvecklar ett av dessa verktyg som behandlar faktorn ljus, innefattande dagsljus och artificiell belysning.

Syftet med studien har varit att komma fram till hur ljus kan användas för att förbättra utformningen av lärmiljöer, anpassat till de vanligast förekommande aktiviteterna. Målet med arbetet var även att ta fram riktlinjer för att förbättra utformning av klassrum sett till faktorn ljus och därmed ge rätt ljus för rätt typ av inlärning.

Denna studie är en fallstudie där dagsljus, artificiellt ljus samt utformning studeras i lärmiljöer. Objektet för studien är en grundskola i Göteborgs kommun med verksamhet för årskurs F-6. Datainsamlingsteknikerna som har använts för studien är litteraturstudie, dokumentstudie samt observationer.

Riktlinjer har tagits fram för hur ljusmiljö och utformning ska utföras för att skapa en god lärmiljö. Med riktlinjerna har tre designförslag illustrerats som skapar anpassade ljusmiljöer utefter de krav som ställs på aktiviteten som genomförs i klassrummet. Ljusmiljöerna är baserade på vart fokus i rummet ska vara med utgång från aktiviteten och vilken typ av beteende som ska uppmuntras i samband med dessa. Tanken med de ljusmiljöer som utformats är att de kan skapas med automatiserade inställningar för att pedagogen som undervisar enkelt ska kunna välja en ljusmiljö utefter vilken aktivitet som ska genomföras. Dessa automatiserade ljusmiljöer ska skapa tydlighet i lärmiljön.