- får vi annorlunda hus av solceller?

Höga elpriser och klimatförändringar driver behovet av energibesparing. Solceller erbjuder en spännande framtid med hållbar och självförsörjande energi integrerad i arkitektur och stadsbyggnad. Men hur kommer det påverka vår framtida stadsbild? Får vi annorlunda hus av solceller?

Studien utförs i syfte att undersöka solcellsmodulers utbud och analysera hur den ökande användningen av solceller kommer påverka stadsplaneringen och byggnadsutformningen.

Undersökningsmetoden som använts har varit en kvalitativ fallstudie. Arkitekter, stadsutvecklare och en anställd på solenergikoncern är några av de som intervjuades för att erhålla en djupare diskussion om ämnet. För att hitta solcellsprodukter som är tillgängliga på marknaden och vilka som saknas utfördes en kompletterande dokumentstudie.

Studien visade att arkitekter och stadsplanerare inte tycker dagens solceller är estetiskt tilltalande, vilket resulterar i att de används mer på låglutande tak och större fasadytor där de göms och försvinner i helheten. Det uppfattas utmanande att få dem att stämma bra ihop med huset och dess miljö eftersom de tycks vara väldigt synliga, påtagliga och iögonfallande med dagens svarta moderna moduler. Resultatet visade att problemet inte är vid nybyggnation då solceller kan planeras tidigt i processen, utan det är på den redan befintliga miljön där de agerar mer som ett tillägg och inte lyckas smälta in i sin omgivning.

Med utgångspunkt i studien förväntas en större ökning av solceller på nybyggnationer eller tillägg på låglutande tak som på lager- och industrilokaler, men även detaljer såsom parkeringsytor, bullerskydd och cykelparkeringar. Detta kräver ett nära samarbete mellan arkitekter, stadsplanerare och solcellsleverantörer för att erhålla ett tillfredsställande resultat och öka användningen ytterligare.

Om vi står inför en ny tidsepok återstår att se, men med solcellernas stora fördelar och snabba utveckling förväntas detta bli en framtid!