En fallstudie om materialflödet av reservdelar mellan tillverkande företags originaltillverkare (OEM) och centrallager

Logistik handlar om att säkerställa effektiva materialflöden, vilket bidrar till att företag förblir lönsamma. Reservdelsverksamheten, en del av eftermarknaden, har blivit viktigare för företag då marginaler för primärprodukter minskat. Detta har lett till ökad fokus på effektiva materialflöden för reservdelar.

I en global miljö med ökad komplexitet har logistik blivit allt viktigare för att säkerställa effektiva materialflöden. Reservdelar spelar en alltmer betydande roll för företagens lönsamhet och konkurrenskraft. Dock finns utmaningar med att hantera materialflödet av reservdelar, inklusive prognosplanering, lagerhantering och inkuranskostnader vid utfasning av primärprodukter. Genom att effektivisera materialflödet av reservdelar kan företag förbättra dess konkurrenskraft och öka dess servicenivå gentemot kunder. Examensarbetet fokuserar därmed på effektiv hantering av materialflödet för reservdelar inom tillverkande företag.

I studien identifieras tre huvudsakliga utmaningar med reservdelsförsörjningskedjor: Teoretiskt gap och brist på litteratur kring hanteringen av reservdelar; Behovet av effektivisering av reservdelsflöden; Brist på praktiska processer för att utvärdera och effektivisera reservdelsflöden. Genom att undersöka dessa utmaningar bidrar studien till att öka förståelsen och kunskapen om hantering av materialflödet av reservdelar.

Studiens syftar därför till att utforma en arbetsprocess för effektivare materialflöde av reservdelar mellan OEM och centrallager för tillverkande företag. För att uppnå detta syfte formulerades tre frågeställningar: Vilka effektivitetsvariabler påverkar materialflödet av reservdelar? Hur påverkar effektivitetsvariabler materialflödet av reservdelar? Vilka steg ska en arbetsprocess för effektivisering av tillverkande företags materialflöde av reservdelar innehålla?

Resultaten från studiens frågeställningar användes för att skapa en arbetsprocess innehållandes fyra huvudsteg för att effektivisera reservdelsförsörjningskedjan. Genom att integrera kunskapen om effektivitetsvariabler och identifiera förbättringsåtgärder kan arbetsprocessen stödja beslutsfattande personal i tillverkande företag för att effektivisera materialflödet av reservdelar mellan OEM och centrallager. Genom att behandla de tre huvudutmaningarna har studien ökat kunskapen om reservdelar och skapat förutsättningar för företag att hantera och effektivisera dess reservdelsflöden.