Studien har ämnat att bidra till en ökad förståelse för samband mellan effektivitetsmått och lagerservicenivå. Litteraturen har framhävt att ändamål med klassificieringskriterium samt val av servicemått, saknar tydliga riktlinjer varav litteraturen framställts med splittrade åsikter om bäst metod. Därav har rapporten ämnat att sammanställa ett tillvägagångssätt som har i åtanke en balans av effektivitetsvariablarna. För att uppnå studiens syfte har en omfattande litteraturstudie samt en fallstudie genomförts på ett fallföretags buffertlager.

Studien har benats upp till två delar varav en frågeställning har formulerats för vardera del. Första delen har ämnat artikelklassificering där frågeställningen formulerats: hur kan en artikelklassificering nyttjas för att planera lagerhållning? varvid andra delen applicerades och på så vis testades resultatet genom en säkerhetslagersdimensionering med frågeställning: hur påverkar olika dimensioneringsmetoder en verksamhets olika logistiska effektivitetsmått?

Ingångssynen i studien var att det finns en evig utmaning i att bedöma lämpliga säkerhetslagar för att åstadkomma lagernivåer med en perfekt balans av kostnadsbesparing och leveransservice. Litteraturstudien påvisade på liknande sätt att det inte finns några tydliga riktlinjer för vare sig klassificeringskriterium eller för nivåer på servicenivå. Med fallstudien ämnade författarna att skapa större förståelse och se huruvida någon vidare kunskap kunde genereras.

I fallstudien eftersöktes en minskning av kapitalbindning och en ökning av lageromsättningshastighet. Därmed valdes klassificeringskriterium som hänför sig på volymvärde men även ledtid. Utifrån ABC analysen skapades fyra grupper för differentierad servicegrad, därefter prövades de statistiska metoderna för dimensionering av nya förslag på säkerhetslagar. De statistiska metoderna valdes då de kan dimensioneras utefter önskad servicenivå vilket var önskvärt då fallföretaget önskade en servicegrad runtom 97%.
Resultatet från fallstudien påvisade att SERV2 var den mest lönsamma metoden. Kapitalbindningen med SERV2 kunde minska nuvarande lagervärdet med 11,5% och lageromsättningshastigheten kunde öka till 9,46 gånger per år, från tidigare 6 gånger per år.