En studie om hinder och möjligheter för att lyfta placeringen av obehandlat träavfall i avfallshierarkin på kommunal nivå.

Välkommen till vårt digitala showroom!
Trä är ett användbart material men också en nyckel till att uppnå noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Den nuvarande linjära hanteringen av trä bidrar till minskad råvarutillgång och ökat avfall. Vi är i behov av en mer cirkulär modell.

Trä räknas inte bara som ett förnybart material, det är en naturkraft som kan påverka klimatet positivt. Däremot finns det ett problem: den nuvarande linjära hanteringsmodellen genererar enorma avfallsmängder och underutnyttjande av skogens resurser.
Författarna har undersökt Jönköping, Habo och Mullsjö kommuns arbetssätt gällande hur de hanterar obehandlat träavfall. Resultatet var ögonöppnande! Största delen av dagens träavfall skickas vidare för energiproduktion genom förbränning. Denna avfallshantering utgör den enklaste och mest kostnadseffektiva lösningen för kommunerna trots att trämaterialet befinner sig långt ned på EU:s avfallshierarki, där målet är att sträva mot högre prioriteringar.
Deltagare i studien från kommunerna betonar behovet av nya regleringar, specifika mål för att förändra tankesättet och nå en cirkulär hantering av trämaterialet. De betonar vikten av nya innovativa företag som kan fånga upp träet innan det blir avfall, samt behovet av större ytor på de kommunala sortergårdarna för att utöka sorteringen av trä.
I och med trämaterialets positiva effekter på klimatet är ett cirkulärt tänkesätt avgörande för ett hållbart nyttjande av skogens resurser. Därför är det dags att bryta det linjära synsättet och omfamna en cirkulär framtid för trä!